• 1
  • 2
Prev Next

ศาลคดีคอร์รัปชั่น (CORRUPTION COURT)

ศาลคดีคอร์รัปชั่น (CORRUPTION COURT)

25 เมษายน 2559  ศาลคดีคอร์รัปชั่น (CORRUPTION COURT): ผู้เขียน ฐนยศ คีรีนารถ จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน                 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ให้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นอย่างเร่งด่วน และถือเป็นผลงานสำคัญโดดเด่นที่สุดของรัฐบาลนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอบคุณเป็นที่สุด                 เมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้จัดตั้งขึ้นแล้ว และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรุนแรงและรวดเร็วตามเจตนารมณ์ของศาลดังกล่าว หรือศาลคดีคอร์รัปชั่น (Corruption Court) เชื่อว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี และรวดเร็ว น่าจะทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นจะค่อยๆ ลดลงโดยลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ…

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2558

ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2558 (Corruption Perceptions Index 2015)

รายละเอียดเพิ่มเติม
   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย