ความเป็นมา

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ความเป็นมา

คอร์รัปชันเป็นปัญหาของมนุษยชาติที่เกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นเวลาอันยาวนาน  ปัจจุบันคอร์รัปชันได้ฝังรากลึกในทุกหน่วยของสังคมไทย  ลำพังแต่ความพยายามของภาครัฐในการต่อต้านคอร์รัปชันไม่สามารถทำให้คอร์รัปชันหมดไป ทั้งนี้ การต่อต้านคอร์รัปชันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม  ผนึกกำลังเป็นพันธมิตรร่วมและเครือข่าย ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน การก่อตั้งองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ด้วยการริเริ่มจากแนวคิดของนายอานันท์  ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมพลังประชาสังคมที่ต้องการสร้างความโปร่งใสให้สังคมไทย

ภารกิจ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยมีภารกิจเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือในสังคมไทย  โดยการผนึกกำลังของปัจเจกบุคคล และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อให้การต่อต้านคอร์รัปชันประสบผลสำเร็จ 

กลยุทธ์

กลยุทธ์หลักขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย คือ การสร้างความตระหนักรู้และสร้างการมีสว่นร่วมจากสาธารณะในการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมความโปร่งใส

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสและภัยจากคอร์รัปชัน

2.  เพื่อส่งเสริมจริยธรรมให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

3.  เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนและองค์กรในสังคม

4. เพื่อศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความโปร่งใส

5. เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชัน

 

 

 

กิจกรรมและผลงานของเรา

รายการวิทยุ “เรารักประเทศไทยโปร่งใส”

FM 99.5 MHz ทุกวันเสาร์ เวลา 07.00-09.00 น.

ชมรมเยาวชนเพื่อความโปร่งใส

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชน

ประกวดเรียงความเยาวชน

ประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม

ฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใส

หลักสูตร “โตไปไม่โกง”

สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์รัปชัน

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย