ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดขรก.19จังหวัด

19 สิงหาคม 2559


 

          เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ในรอบเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีมติ ชี้มูลความผิดผู้บริหาร รองผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และได้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และ อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว รวม 19 จังหวัด จำนวน 20 คดี

 

          คดีส่วนใหญ่เกี่ยวโยงถึงการเบียดบังงบประมาณแผ่นดินหรือเบียดบังเวลาราชการ โดย นำไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กรรมการเก็บเงินของสถานีอนามัย เบียดบังเงินราชการไปใช้ส่วนตัว นำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว เอื้อประโยชน์ในการยื่นแข่งขันราคาในการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ของส่วนราชการ แก้ไขใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เบิกค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า และค่าวัสดุฟากไม้ไผ่ทำพื้นและค่ามุงหลังคาเป็นเท็จ เรียกรับประโยชน์ตอบแทนอื่น แก้ไขวันที่ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมศาล แล้วนำส่งเงินที่ได้รับไว้ให้งานการเงินล่าช้า โดยนำไปหมุนเวียนใช้เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เรียกรับเงินจากผู้ต้องหา เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีฐานมียาเสพติด (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย

          สำหรับคดีที่น่าสนใจ อาทิ นางมุขสุดา ติวุตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย มีมูลความผิดตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และมีมูลความผิดทางอาญา กรณีเบียดบังทรายของเทศบาลตำบลศรีสำโรง ไปใช้ในการก่อสร้างห้องพักโรงแรมที่เป็นกิจการของตนเอง, นายกมล ชั่งทอง นายสถานีรถไฟชุมแสง จ.นครสวรรค์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา กรณีเบียดบังเงินค่าเช่าที่ดิน อาคาร และ ค่าใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

 

 

 

ที่มา  - ข่าวสด ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย