ตั้ง ป.ป.ช.ภาคกำกับดูแลจังหวัด-กรองงานทุจริต-สอบทรัพย์สินเชิงลึก

16 มกราคม 2560


 

          ตั้ง ป.ป.ช. ประจำภาค กลั่นกรองงานจากจังหวัด บูรณาการ-แก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลุยสอบทรัพย์สินเชิงลึก ตั้งสำนักตรวจราชการ ศึกษาข้อมูลยกระดับขีดความสามารถองค์กร-สรรหากรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดด้วย

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

          ประกาศดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ว่า มีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค จำนวน 9 แห่ง คอยกำกับดูแล และกลั่นกรองงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด รวมถึงตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงลึก และบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล นอกจากนี้ยังจัดตั้งสำนักตรวจราชการประจำ ป.ป.ช. เพื่อติดตาม ประเมินผล ศึกษาข้อมูล ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร รวมถึงมีหน้าที่สรรหากรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดด้วย

ประกาศดังกล่าวฉบับเต็ม ได้ที่ https://www.isranews.org/isranews-news/item/53301-nacc-5330122.html

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 14 มกราคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย