นายกฯแนะนักบริหารรุ่นใหม่ยึดหลัก'ธรรมาภิบาล-ซื่อสัตย์'

19 พฤษภาคม 2560


 

          เมื่อวันที่ 17 พ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการที่สำเร็จจาก โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยน แปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 จำนวน 39 คน

         พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า ข้าราชการรุ่นใหม่เป็นบุคลากรที่ มีคุณภาพของภาครัฐ และจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราช การแผ่นดินของรัฐบาล รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเสริมการ พัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่ประเทศชาติ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พี่น้องประชาชน

 

          พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ภาครัฐจะต้องบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและจะต้องปรับตัวในการดำเนินกิจ กรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล รวมทั้งการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการในวิธีดำเนิน การและบริหารจัดการ รวมทั้งด้านงบ ประมาณ การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การเพิ่มประสิทธิภาพงานและการบริการ การสร้างความโปร่งใส และสร้างให้ภาคราชการมีขีดสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ เป็น ที่น่าเชื่อถือศรัทธา เป็นที่พึ่งของประ ชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้ จริง

          "เราคาดหวังให้นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับบ่มเพาะจากโครงการ ไปใช้พัฒนาปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานของตนเองให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ภารกิจภาครัฐตามเป้าหมาย และผลักดันการดำเนินนโยบายสาธารณะและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล ทุ่มเทเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ ราชการอย่างเต็มที่" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

          นายกฯ กล่าวว่า สำคัญคือต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อให้เป็นผู้ที่รอบรู้ รู้จริง รู้กว้าง การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคราชการ และเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งขอให้ทุกท่านได้น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ราชการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป.

 

 

ที่มา - ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย