เมียนายกฯ ทับคล้อยอมคืนเงิน-สามียัง! สตง.จี้ผู้ว่าฯพิจิตรเช็คบิล24 อปท.ดูงานยุโรป

24 กรกฎาคม 2560


 

          สตง.ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ พิจิตร ย้ำให้สั่งการ 24 อปท. คืนเงินดูงานยุโรปโดยเร็ว พร้อมเร่งสอบสวนกรณีนายกฯ ทับคล้อ ระบุชัดเมียยอมคืนเงิน 98,000 บาท-แต่สามียัง

          จากกรณี สำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าจะให้เวลาเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดพิจิตร  24 แห่ง  ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตร "การบริหารจัดการด้านการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่น และการบริหารจัดการด้านผังเมือง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ประเทศเยอรมันนี เช็ก สโลวัค ฮังการี และออสเตรีย ในช่วงวันที่ 19-27 ก.พ.2556 ที่สตง.เห็นว่าไม่ชอบด้วยระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทย ต้องนำเงินส่งคืนคลังให้ครบถ้วนโดยเร็ว โดยจะให้เวลาอีกประมาณ 1 เดือนนับจากนี้ หากยังไม่มีความคืบหน้าอะไรจะเสนอเรื่องนี้ พร้อมรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ให้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) พิจารณากำหนดมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดต่อไป ซึ่งอาจมีผลถึงขั้นเสนอเรื่องให้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ด้วยนั้น

 

          ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ได้รับการยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวในจังหวัดพิจิตรว่า ขณะนี้ผู้ว่าฯ จังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างการประสานงานแจ้งให้ อปท.ทั้ง 24 แห่ง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งตัวแทนเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศโครงการดังกล่าว เบื้องต้นทราบว่า ขณะนี้มี อปท.จำนวน 22  แห่ง ได้ชี้แจงกับ สตง.แล้วว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง และการไปดูงานครั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น จึงอนุมัติให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางไปราชการ เพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีอปท. 2 แห่ง ที่ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะสตง.ให้รับทราบ ได้แก่ อบต.สามง่าม และอบต.บ้านนา

          แหล่งข่าวกล่าวว่า สตง.ยังได้แจ้งจังหวัดพิจิตร ให้รับทราบเพิ่มเติม 2 ประเด็น คือ 1.กรณีผู้เดินทางไปราชการบางราย เช่น นักบริหารงานคลังอบต.เขาเจ็ดลูกอบต.ท้ายทุ่ง และนักบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าเสา มิได้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวนั้น ได้รับคำชี้แจงว่า ทั้ง 3 ราย ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการดังกล่าว และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการบริหารด้านการศึกษาจำนวน 2 ราย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข จำนวน 1 ราย

          ส่วนกรณีเทศบาลตำบลทับคล้อ ที่มีประเด็นสอบสวน นายอัศม์เดช บูรนนท์ธวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ ถูกกล่าวหาว่าละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ กรณีการเซ็นอนุมัติให้นางรัชต์วดี บูรนนท์ธวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ ภรรยาเดินทางไปศึกษาดูงานด้วยโดยไม่มีอำนาจนั้น  เบื้องต้นได้รับแจ้งว่า นำเงินส่งคืนจำนวน 99,800 บาท เฉพาะรายนางรัชต์วดี บูรนนท์ธวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ กรณีไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวแล้ว ส่วนของนายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อยังมิได้ส่งคืนแต่อย่างใด

          แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่า เบื้องต้น สตง. แจ้งผู้ว่าฯ พิจิตรรับทราบว่า พิจารณาเหตุผลตามการชี้แจงของอปท.แล้วเห็นว่าสถานที่ไปศึกษาดูงานส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และมีหนังสือตอบรับการดูงาน เพียง 2 แห่ง อีกทั้งอปท.นั้นมิได้กำหนดแผนงาน เป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะนำความรู้ที่ได้รับมาดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการในด้านใดและจะได้ดำเนินการเมื่อใด และไม่ได้ศึกษาว่าสถานที่ที่ไปดูงานจะสามารถได้ข้อมูลมเพื่อนำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรงได้อย่างไร การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

          ด้วยเหตุผลข้างต้น สตง.พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่อปท.ทั้ง 24 แห่ง เบิกจ่ายงบประมาณไปเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศตามโครงการดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงยืนยันการทักท้วงและขอให้ผู้ว่าฯพิจิตร ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลอปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

          1. สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 24 แห่ง นำเงินส่งคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นโดยเร็ว

          2. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลความคืบหน้ากรณีสอบสวน นายอัศม์เดช บูรนนท์ธวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ ถูกกล่าวหาว่าละเลยไม่ปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ด้วย

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย