ประพฤติชั่วร้ายแรง! ป.ป.ช.ฟันปลัด อบต.หนองเม็ก-ขอนแก่น เรียกเงินหลอกเข้ารับทำงาน

21 มกราคม 2562


 

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อดีตปลัด อบต.หนองเม็ก จ.ขอนแก่น เรียกรับเงินหลอกลวงผู้อื่น อ้างช่วยบรรจุเข้าทำงานใน อบต. แห่งใดก็ได้ ผิดวินัย-ประพฤติชั่วร้ายแรง ส่งผู้บังคับบัญชาลงโทษ-ชง อสส. ฟ้องศาลดำเนินคดีอาญาแล้ว

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนางรัตนา หรือฐิตาภรณ์ แย้มกมล หรือนางณัฏฐ์ชุดา บัวขจร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กรณีเรียกรับเงินโดยหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถช่วยบรรจุเข้าทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งใดก็ได้

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางรัตนา หรือฐิตาภรณ์ หรือนางณัฏฐ์ชุดา บัวขจร มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือ หน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือ หน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ ผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123 ประกอบพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192

นอกจากนี้ยังมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและ การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 ข้อ 19 วรรคสอง

ความคืบหน้ากรณีนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

 

ที่มา สำนักข่าวอิศรา วันที่ 20 มกราคม 2562

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย