ก.ล.ต.ต่อยอดดัชนีวัดต้านโกง

ก.ล.ต.ต่อยอดดัชนีวัดต้านโกง หนุนบริษัทในตลาดหุ้นยกระดับ

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เผยผลตัวชี้วัดการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน ที่เน้นให้บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดี ดำเนินธุรกจิด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตาม

          จากการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 567 รายพบว่า 344 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60.67 มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 1 ขึ้นไป คือ บริษัทแสดงให้เห็นถึงคำมั่นจากผู้บริหารและขององค์กร ว่ามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ในจำนวนนี้มี 19 บริษัทจดทะเบียน มีคะแนนอยู่ที่ระดับ 4  คือได้รับการรังรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตานการทุจริต

 

          การประเมินดังกล่าวช่วยให้บริษัทจดทะเบียนทราบถึงระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และสามารถนำผลการประเมินมาพิจารณาประกอบการวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกจิเพื่อป้องกันมิให้บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ส่วนผู้ลงทุนจะได้ทราบความมุ่งมั่นและนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตของบริษัท และสามารถหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่อาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

          ทั้งนี้ มีบริษัทที่มิได้เข้าร่วมจัดอันดับ จำนวน 176 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.04 และมีบริษัทที่มิได้รับการจัดอันดับ จำนวน 47 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.29

          สำหรับผลการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริต แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1: มีนโยบาย (Committed) ระดับ 2:ประกาศเจตนารมณ์ (Declared) ระดับ 3:มีมาตรการป้องกัน (Established) ระดับ 4: ได้รับการรับรอง (Certified) และระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended)

          ข้อมูล Anti-corruption Progress Indicator ที่จัดทำขึ้นนี้ จะช่วยบ่งชี้ความก้าวหน้าและแนวทางการยกระดับให้แก่บริษัทจดทะเบียนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจของตนเองไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ

          ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต.กล่าวว่าการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยด้วยตัวชี้วัดความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนร่วมกับคอร์รัปชันที่สนับสนุนให้สถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ประเมินนั้น เป็นหนึ่งในแผนดำเนินงานของ ก.ล.ต.ตามแผนพัฒนาความยั่งยืน ที่เน้นให้บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ดีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามต่อไปการประเมิณดังกล่าวช่วยบริษัทจดทะเบียนทราบถึงการพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาประกอบการคิดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ส่วนผู้ลงทุนจะได้ทราบความมุ่งมั่นและนโยบายการป้องกันการมีส่วยเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันของบริษัทได้จากรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งจะนำการประเมิณ Anti-corruption Progress Indicator ไปใช้ด้วย

          สำหรับผลการประเมิณและพัฒนาการบริษัทการของบริษัทจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ CG Thailand ทั้งผลการประเมิณในระดับประเทศและรายบริษัทจดทะเบียนนอกจากนี้ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมมีส่วนร่วมสนับสนุนบริษัทมีนโยบายในเรื่องนี้ ในปัจจุบันมีบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลให้ทราบถึงเจตนาที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันจำนวนกว่า 200 บริษัท ซึ่ง ก.ล.ต.มีแผนส่งเสริมให้บริษัทได้เห็นประโยชน์ของการประเมิณต่อไป

          ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒนต์ กล่าวว่า สถาบันไทยพัฒน์ สนับสนุนการลงมือปฏิบัติให้เกิดผล ตามแนวทาง Anti-corruption in practice ที่ ก.ล.ต.ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและสร้างวัฒนธรรมการไม่ทุจริตให้ภาคธุรกิจไทยได้จริง มากกว่าการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ หรือผลักดันเป็นข้อเสนอเพียงเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการ โดยมิได้รวมถึงส่วนที่ตนเองต้องการดำเนินการ

          ด้วยตัวชี้วัด Anti-corruption Progress Indicator ที่จัดทำขึ้น ช่วยบ่งชี้ความก้าวหน้าและแนวทางการยกระดับให้แก่บริษัทจดทะเบียนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ปรึกษา ตัวกลาง หรือตัวแทนในการดำเนินธุรกิจของตนเองไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริจในทุกรูปแบบ

          ทั้งนี้ การต่อต้านการทุจริตให้เป็นผลนั้นไม่ได้เกิดจากการบอกให้ผู้อื่นเลิกโกงแต่เกิดจากการการทพตัวเองและองค์กรของตนเองให้ปลอดจากการข้องเกี่ยวกับการโกง เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ทำตาม

          อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนองค์การต่อต้านการทุจริจที่ผ่านมา มักเน้นการที่การรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ หรือการผลักดันเป็นข้อเสนอเพื่อให้ผู้อื่นดำเนินการ โดยมิได้รวมถึงส่วนที่ตนเองต้องดำเนินการด้วย การจัดอันดับการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิบัติโดยเริ่มจากองค์กรตนเอง และขยายครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนในการเดำเนินธุรกิจในระยะต่อไป

          ดร.พิพัฒน์ ย้ำว่าสการต่อต้านทุจริตเป็นหนึ่งในหัวข้อสำหรับนักลงดทุนที่ใช้เกณฑ์ ESG (Environmental, Social, and Governance) ประกอบการตัดสินใจลงทุนใช้พิจารณาเลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุน

          ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ เตรียมจะนำหัวข้อการต่อต้านทุจริต มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์สำหรับให้เป็นข้อมูลแก่ ผู้ลงทุนด้วย

          ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจากที่ได้เข้าร่วมลงนามใน UN Sustainable Stock Exchange ได้อนุมัติกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของ ตลท.ใน 5 ด้าน คือ การสร้างคุณค่าตลาดทุน การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและดูแลพนักงานการพัฒนาและดูแลสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา อย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ และเป็นไปในแนวทางเดียวกับโรดแมปการพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

          ทางด้าน วรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า บรรดาผู้ลงทุนสถาบันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต รวมไปถึงผู้ลงทุนสถาบันอย่าง กบข. และประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนเหล่านี้ต่างมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือได้ระดับ 1 ไปแล้ว บัดนี้ทุกบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อขอรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

          ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนความตั้งใจมั่นและเอาจริงจังของผู้ลงทุนสถาบันในการต่อต้านคอร์รัปชันด้วยการเริ่มให้องค์กรของตนปลอดจากการข้องเกี่ยวกับการโกงนอกจากนี้ ยังเริ่มมีกองทุนที่จะลงทุนในกิจการที่ปลอดการเกี่ยวกับการโกงเกิดขึ้นแล้ว คือ "กองทุนรวม คนไทยใจดี" หรือ BKIND ของ บลจ.บัวหลวง ซึ่งน่าจะอยู่ในระดับ 5 ได้ เพราะเลือกลงทุนในหุ้นที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ "ไม่คบคนโกง"

          "เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ ทุกบริษัทจดทะเบียนคงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของแนวทางการต่อต้านคอรัปชัน และการที่ ก.ล.ต.มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์มีการนำข้อมูลที่เป็นการพัฒนาของยั่งยืนครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นข้อมูลในการวิเคราะหเผยแพร่แก่นักลงทุนก็จะเป็นผลดีต่อการตัดสินใจลงทุน และเชื่อว่าทั้งระบบน่าจะดีขึ้นเพราะความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แค่การบริจาค"

*อันดับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น ส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับ 1-2

          *ก.ล.ต.หนุนให้ทุกบริษัทเตรียมไต่ระดับสูงขึ้นสูง

          *เป้าสูงสุดระดับ 5 "ไม่คบคนโกง


ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย