ม.อุบลฯ เดินหน้าโครงการคอรัปชั่น'ฉัน'ไม่ขอรับ

ม.อุบลฯ เดินหน้าโครงการคอรัปชั่น'ฉัน'ไม่ขอรับ

          อุบลราชธานี/ ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้บันทึกลงนามความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) UNDP และบริษัททรูคอฟฟี่ ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ต้านคอรัปชั่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ภายใต้ธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบร้านกาแฟ "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ" เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนไทยปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นและวางรากฐานในการขจัดการทุจริตคอรัปชันในอนาคต ดังนั้น เพื่อเดินหน้าโครงการดังกล่าว UNDP จึงจัดโครงการค่ายอบรมนักศึกษาโครงการคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ ณ อารยารีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยรับเกียรติจาก รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ ผช.ศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน และ Mr.Luc Stevens, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย ซึ่งมีตัวแทนแกนนำนักศึกษาทุกคณะที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 70 คน

           ผช.ศตรีเนตร สาระพงษ์ กล่าวถึงโครงการว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะสถาบันการศึกษา ร่วมสนับสนุนการป้องกันและส่งเสริมการต่อสู้กับการทุจริตคอรัปชั่น โดยตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ เชื่อว่าค่ายอบรมนักศึกษาโครงการคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ จะผลักดันให้คนรุ่นใหม่แสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่ มีความยุติธรรม และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

          สำหรับโครงการเครือข่ายเยาวชนคอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ และธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคมที่กำลังจะเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ และตั้งใจให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น ซึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้ขับเคลื่อนและดำเนินการเอง โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัย สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทรูคอฟฟี่ร่วมเป็นพี่เลี้ยง เชื่อว่าตัวแทนแกนนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอยากเห็นสังคมไทยที่ยุติธรรมและไร้คอรัปชั่น

          ในส่วนของทีมวิทยากรในครั้งนี้ นำโดยคุณขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ Programme Analyst, UNDP อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย เป็นต้น โดยรูปแบบค่ายจัดให้มีกิจกรรมสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็ดการทุจริตคอรัปชั่นและผลกระทบต่อสังคม แลกเปลี่ยนความคิด สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และวางแผนรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นต่อไป การนำเสนอไอเดียร้านการแฟ คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ นอกจากนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานและการบริหารธุรกิจที่เน้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในการเป็นฟันเฟืองบริหารร้านกาแฟ เพื่อนำผลกำไรที่ได้รับมาทำกิจกรรมการต้านทุจริตคอรัปชั่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


  บ้านเมือง ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย