เชือดยกตำบล!ป.ป.ช.ชี้มูลนายกอบต.สวนพริกไทย-พวก26ราย ปมจ่ายเบี้ยสูงอายุ

เชือดยกตำบล!ป.ป.ช.ชี้มูลนายกอบต.สวนพริกไทย-พวก26ราย ปมจ่ายเบี้ยสูงอายุ

24 กุมภาพันธ์ 2559


 

สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่มติทางการ ชี้มูลความผิด นายกอบต.สวนพริกไทย -พวก26ราย ปมเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยไม่ตัดสิทธิ์ข้าราชการบำนาญออก เผยชื่อผู้ใหญ่บ้านโดนด้วยหลายคน ส่งสำนวนผู้บังคับบัญชาลงโทษวินัย –ให้อัยการฟ้องอาญาซ้ำแล้ว

 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายบุณยฤทธิ์ ติปยานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี และพวก 26 คน ประกอบไปด้วย นายวิเวก สว่างเถื่อน กำนันตำบลสวนพริกไทย นายบุญสม จันทร์หอม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นายประสิทธิ์ สายเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 นายปลื้ม พันธ์หว้า ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 นายศุภชัย เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 นายสมันตชัย ปิ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 นายอาหมัด หวังแจ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 นายวิเศษ เริงรื่น ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 นายสมบัติ มะหะหมัด ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 นางลินดา นิยมมาก นายบุญธรรม บุญมาก นายทิวา ชาวหน้าไม้ นายทนงศักดิ์ จันทร์หอม นางกรดา เสมอภาค นายสมศักดิ์ กลิ่นจันทร์ นายพนม โพธิ์แก้ว นายสุชิน กล่อมเกลี้ยง นายสมศักดิ์ พูนดี นายด๊วด ชาติเชื้อ นายบุญเลิศ ถนอมงาม นายอิสมาอิน นิยม นายวันชัย อาดำ นายทนงค์ชัย พันธ์ไม้สี นายณัฐพล พันธ์หว้า สมาชิกสภา อบต.สวนพริกไทย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกและรับรองการ เปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุ  นางสุนันท์ แก้วนิยม เลขานุการคณะผู้บริหาร และนางสาวสมลักษณ์ พันหว้า ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 กรณีถูกกล่าวหา เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2551-2552 โดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุที่เป็น ข้าราชการบำนาญและที่ไม่มีสิทธิ์ออกไป

มติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า นายบุณยฤทธิ์ ติปยานนท์ มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 91

นายวิเวก สว่างเถื่อน นายบุญสม จันทร์หอม นายประสิทธิ์ สายเจริญ นายปลื้ม พันธ์หว้า นายศุภชัย เข็มทอง นายสมันตชัย ปิ่นทอง นายอาหมัด หวังแจ๊ะ นายวิเศษ เริงรื่น และนายสมบัติ มะหะหมัด มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ 162 (1),(4) และฐานเป็นผู้สนับสนุนนายบุณยฤทธิ์ฯ กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

นางลินดา นิยมมาก นายบุญธรรม บุญมาก นายทิวา ชาวหน้าไม้นายทนงศักดิ์ จันทร์หอม นางกรดาเสมอภาค นายสมศักดิ์ กลิ่นจันทร์นายพนม โพธิ์แก้ว นายสุชิน กล่อมเกลี้ยง นายสมศักดิ์ พูนดี นายด๊วด ชาติเชื้อ นายบุญเลิศ ถนอมงาม นายอิสมาอิน นิยม นายวันชัย อาดำ นายทนงค์ชัย พันธ์ไม้สีนายณัฐพล พันธ์หว้า มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 157 และ 162 (1),(4) และฐานเป็นผู้สนับสนุนนายบุณยฤทธิ์ฯ กระท าความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา86 และ 91

นางสุนันท์ แก้วนิยม และนางสาวสมลักษณ์ พันหว้ามีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157 และ 162 (1),(4) ประกอบมาตรา 86 และ 91

ทั้งนี้ ได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย