โวยงบฯ 5 ล้าน ต.สวนพริกไทย ปทุมธานีใช้มั่ว-ซื้อพันธุ์ปลาปล่อยบ่อบ้านผู้นำ-พวก

โวยงบฯ 5 ล้าน  ต.สวนพริกไทย ปทุมธานีใช้มั่ว-ซื้อพันธุ์ปลาปล่อยบ่อบ้านผู้นำ-พวก

21 มีนาคม 2559


 

ชาวบ้าน ต.สวนพริกไทย จ.ปทุมธานี โวยงบฯตำบล 5 ล้าน นายอำเภอชง ไม่ตรงตามความต้องการ อยากขอกู้เงินทำค้าขาย กลับไปซื้อพันธุ์ปลาดุกปล่อยบ้านผู้นำ-พวก  พบ อ.เมืองปทุม ฯ ได้งบฯ เกือบ 70 ล. ขณะที่ จนท.อบต.รับทางอำเภอสั่งส่วนพันธุ์ปลาได้ยินหนาหู ไม่ยืนยัน

กรณีคณะรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2558 เห็นชอบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เพื่อให้มีการจ้างงานหรือก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด ตำบลละ 5 ล้านบาท (เว้นแต่ตำบลที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและความยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย จะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่เหลือ) โดย ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดทำโครงการที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เสนอคณะกรรมการระดับอำเภอ

 

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

2.โครงการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น การซ่อมแซมแหล่งน้ำ ศาลาเอนกประสงค์ เป็นต้น

3.โครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสังคม เช่น การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้าน การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

ล่าสุด มีผู้ร้องเรียนต่อสำนักข่าวอิศรา ว่า ในพื้นที่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี นายอำเภอเป็นคนดำเนินโครงการเอง แทนที่จะให้ชาวบ้านเป็นผู้คิดและเสนอโครงการตามความประสงค์ของชาวบ้าน  กล่าวคือ  เมื่อ 10  ก.ย. 2558 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายอำเภอเมืองปทุมธานี มีหนังสือด่วนมาก เรื่อง การจัดทำโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ส่งถึงประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชน ทุกตำบล ระบุสาระสำคัญว่า ทั้งนี้ การเสนอโครงการดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และจะต้องเป็นโครงการดังต่อไปนี้

1.ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่

2.หมู่บ้าน ชุมชน สามารถดูแลรักษา สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

3.มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันทีที่มีการอนุมัติโครงการ

4.สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2558

5.ช่วยในการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ประสบปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบัน

6.สถานที่ดำเนินการต้องเป็นที่สาธารณะที่มีหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ดูแล หรือหากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลต้องมีหนังสือยืนยันให้ใช้สถานที่ โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระยะเวลาสอดคล้องกับการใช้อาคารสถานที่อื่น ๆ

ในการนี้ จึงขอให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน ทุกตำบล จัดทำโครงการที่มีลักษณะตามที่กำหนด และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดตามกรอบวงเงินงบประมาณ และจัดส่งโครงการให้อำเภอภายในวันที่ 15 ก.ย. 2558 เพื่อจะได้เสนอคณะกรรมการระดับอำเภอพิจารณา และจัดส่งจังหวัด ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

 

เมื่อวันที่ 17  มี.ค. 2559 ชาวบ้าน ต.สวนพริกไทย รายหนึ่ง เดินทางเข้าร้องเรียนต่อสำนักข่าวอิศรา กรณีการใช้เงินงบประมาณในโครงการดังกล่าว เนื่องจาก มีนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง นำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว  อาทิ ซื้อพันธุ์ปลาลงบ่อตนเอง เป็นต้น ไม่ได้นำเงินจำนวนดังกล่าว มากระจายต่อให้กับชาวบ้านในพื้นที่  โดยอ้างว่า เป็นคำสั่งจากทางนายอำเภอ

งบตำบลละ 5 ล้านบาทนี้ ชาวบ้านประมาณ 15 ครอบครัว เคยได้ลงชื่อขอกู้ยืมเงินเอาไว้ เพื่อนำมาประกอบธุรกิจค้าขาย แต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีใครได้เงินจำนวนที่ขอกู้ไว้ โดย ผู้นำอ้างว่า มีคำสั่งจากทางนายอำเภอให้นำงบดังกล่าวไปดำเนินการ เรื่อง บ่อปลา เล้าหมู เล้าไก่ ซื้อพันธุ์ปลาดุกปล่อยบ่อ ฯลฯ  ซึ่งเป็นบ่อของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งกับพวก ผิดกับคำสั่งท่านนายก ฯ ที่ประกาศไว้ว่า ให้ประชาชนทำโครงการเสนอขึ้นไป แต่ทำไม ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี ทางอำเภอถึงเป็นคนกำหนดโครงการเสนอลงมาให้ประชาชนทำ มันเป็นคำสั่งจากบนลงมาล่าง ซึ่งขัดแย้งกับคำสั่ง คสช. ที่ให้ประชาชนเสนอจากล่างขึ้นบนชาวบ้านรายหนึ่ง ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บุคคลดังกล่าวยังระบุถึงสาเหตุที่ไม่มีชาวบ้านขัดแย้ง หรือไม่สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ว่า เนื่องจาก เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย โดย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละตำบลใน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระบุว่า 1.ต.บางปรอก ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 2.ต.บางขะแยง ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 3.ต.บางคูวัด ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 4.ต.บางเดื่อ ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 5.ต.บางหลวง ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท6.ต.บ้านฉาง ได้รับงบ ฯ 4,793,700 บาท (ได้รับจัดสรรงบ ฯ ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน ฯ จำนวน 206,300 บาทแล้ว) 7.ต.บ้านกระแชง ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 8.ต.บางพูด ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 9.ต.สวนพริกไทย ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 10.ต.บ้านกลาง ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 11.ต.บางกะดี ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 12.ต.หลักหก ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท 13.ต.บางพูน ได้รับงบ ฯ  5 ล้านบาท และ 14.ต.บ้านใหม่ ได้รับงบ ฯ 4,849,000 บาท (ได้รับจัดสรรงบ ฯ ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน ฯ จำนวน 151,000 บาทแล้ว) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 69,642,700 บาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ติดต่อไปที่ อบต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อขอให้ นายนายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดย เจ้าหน้าที่รายหนึ่ง ยืนยันว่า  อบต.สวนพริกไทย ได้รับคำสั่งจากทางอำเภอจริง โดย มีการเรียกผู้ใหญ่บ้าน กำนัน มาคุยเรื่องงบ ฯ ส่วนนี้แล้ว แต่เนื่องจาก เวลาที่กระชั้นชิด รวมถึง ทางผู้ใหญ่บ้านขาดความรู้ ความชำนาญการ จึงทำให้บางโครงการตกหล่นไป ซึ่งคำสั่งก็มาในเชิงบังคับ ซึ่งเราก็ต้องทำไปตามอำนาจหน้าที่

เมื่อถามว่า มีชาวบ้านร้องเรียนว่า มีการนำงบ ฯ ส่วนนี้ไปซื้อพันธุ์ปลาแจกจ่าย ผู้นำคนหนึ่งกับพวก ซึ่งเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองรายใหญ่ในพื้นที่ มีข้อเท็จจริงอย่างไร บุคคลดังกล่าว ตอบว่า "เรื่องพันธุ์ปลาเคยผ่านหูอยู่เหมือนกัน โดย ก่อนหน้านี้ มีการจัดประชุมของ อบต.ซึ่งเป็นความบังเอิญที่มีการจัดสอนการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา อยู่ในสถานที่เดียวกัน ส่วนความชัดเจนต้องถามทางอำเภอ เนื่องจาก ท้องถิ่นบางครั้งก็ไม่ทราบเรื่องตำบลละ 5ล้านมากนัก เพราะทางอำเภอไม่ได้ประสานงานกับทางนายก อบต. โดยตรง"

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวยังระบุด้วยว่า หากต้องการติดต่อขอสัมภาษณ์ นายไพฑูรย์ นายก อบต.สวนพริกไทย ให้ติดต่อนัดล่วงหน้า ร่วมถึง ระบุประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ เพื่อการเตรียมข้อมูล

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 18 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย