ทุจริตท้องถิ่น 19 จังหวัด. 24 คดี ปปช.ชี้มูลนายก อบจ./อบต. โดนเพียบส่งเรื่องอัยการสูงสุดฟ้องศาล

21 มิถุนายน 2559


 

                เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจกเอกสารเผยแพร่ กรณีความคืบหน้าคดีทุจริตของผู้บริหาร รองผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยล่าสุดคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว รวม 19 จังหวัด 24 คดี ประกอบด้วย

                จังหวัดปทุมธานี 1 คดี ร้องเรียนกล่าวหา นายพิชิต หรือสุพจน์ ชัยสดมภ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด( อบจ.)ปทุมธานี นางสิริณัฏฐ์ หรือสุจรรยา จตุรพรชัย ปลัดอบจ.ปทุมธานี นางกัญณัฏฐ์ หรือ ศุภกาญจน์ แสงพงศานนท์ หัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ อบจ. ปทุมธานี อนุมัติ งบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และก่อสร้างศูนย์พัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บนที่ดินของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

 

                โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายพิชิต มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (1) และมาตรา 157 (2) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 นางสิริณัฏฐ์ และนาง กัญณัฏฐ์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่าง ร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

                จังหวัดสระบุรี 1 คดี ร้องเรียนกล่าวหา นายวรัทภพ หรืออดิศักดิ์ ธรรมรักขิโต ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ดงตะงาว อ.ดอนพุด นายบุญชู สงฆ์โต สมาชิกสภา อบต.ดงตะงาว นายนพปฎล เงินน้ำใย ปลัด อบต.ดงตะงาว นางจุฑามาศ ทับเงิน หรืออารยา ประเสริฐ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.ดงตะงาว ว่าปลอมเอกสารใบเสนอราคาบันทึกตกลงการจ้าง สัญญาซื้อขาย และเบิกจ่ายเงินโครงการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2542 ในการก่อสร้างลานการค้าชุมชน หมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

                โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายวรัทภพ มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่นๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มี อำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทาง อาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 นายบุญชู มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจ เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่นๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86(3) นายนพปฎล และนางจุฑามาศ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

                จังหวัดเพชรบุรี 1 คดี ร้องเรียน กล่าวหา นายระวี รุ่งเรือง นายก อบต. หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี ว่าดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินแนวป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งทะเลล่วงล้ำคลองโตนดน้อยและทะเล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายระวี มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (4) (1) และ (4)

                จังหวัดชัยนาท 1 คดี ร้องเรียนกล่าวหา นายสุธน โพธิ์พิทักษ์ หรือสุทน เม่นตะเภา ประธานกรรมการบริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ว่ารับให้ที่ดินโดยไม่มีอำนาจ แล้วนำงบประมาณของทางราชการไปก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรใน ที่ดินดังกล่าวโดยมิชอบ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายสุธน มีมูลความผิด ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157

                จังหวัดพิษณุโลก 1 คดี มีการร้องเรียน กล่าวหา นายไสว เนื้อสีจัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อ.พรหมพิราม ว่าจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ไม่เป็นไปตามผลคะแนน เพื่อให้บุคคลอื่นเป็นผู้สอบได้ลำดับที่ 1 แทนบุคคลที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายไสว มีมูลเป็นการกระทำการที่อาจเป็นเหตุให้ พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการ อื่นๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

                จังหวัดเชียงราย 2 คดี ร้องเรียนกล่าวหา นายนิคม สวัสดีชัยกุล นายก อบต. ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย นายกษมวัต แซพากู่ หรือนายณัฐภูมิ พชรอนันต์ รองนายก อบต.ห้วยชมภู นายอิศรศักดิ์ อนันต์ ปลัดอบต.ห้วยชมภู นายนริศ สุระวัง หัวหน้าส่วนโยธา อบต.ห้วยชมภู นายทรงวิทย์ วงศ์ลังกา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.ห้วยชมภู นายพีระพนธ์ จันทร์บูรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต. ห้วยชมภู นายศรียนต์ ชุ่มมงคล หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรล้านนาคอนสตรัคชั่น

                โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ว่า นายนิคม และ นายกษมวัต มีมูลเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 (5) และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 นายอิศรศักดิ์ฯ และ (4) นายนริศ มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 นายทรงวิทย์ และ นายพีระพนธ์ มีมูลความผิดทางวินัย ไม่ร้ายแรง นายศรียนต์ มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 มาตรา 90 และมาตรา 91

                ทั้งนี้ ยังร้องเรียนกล่าวหา นายประดิษฐ์ นามลักษณ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย นางศรีมอย ชะเอมทอง รองปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อ ดอนชัย ว่าเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าหรือคู่สัญญาของเทศบาล โดย คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายประดิษฐ์ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 (6) และมาตรา 157 และนางศรีมอยฯ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

                จังหวัดเชียงใหม่ 1 คดี ร้องเรียน กล่าวหา นายทวีพงษ์ หินคำ นายกเทศมนตรี ตำบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ว่าไม่อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ ตามสิทธิ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายทวีพงษ์ มีมูลเป็นความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

                จังหวัดลำปาง 1 คดี ร้องเรียนกล่าวหา นายพิเดช สุนันตา นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองยาว อ.ห้างฉัตร ว่าเบียดบังเงินโครงการกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายพิเดช มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

                จังหวัดลำพูน 1 คดี ร้องเรียนกล่าวหา นายปัญญา เขียวธง นายกเทศมนตรี ตำบลต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายชยพล หรือฟ้าใส เสนาธรรม ปลัดเทศบาล ตำบลต้นธง นายนพคุณ พรหมพุทธา รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ว่าเรียกรับเงินโบนัสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จากพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลต้นธง

                โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายปัญญา มีมูลเป็นการกระทำที่อาจเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือเป็นเหตุให้ดำเนินการอื่นๆ จึงส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน พิจารณาดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 (7) และมาตรา 157 นายชยพล และนายนพคุณ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุน นายปัญญา กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86

                จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คดี ร้องเรียน กล่าวหา นางสาวศิริพร เชื้อลิ้นฟ้า หัวหน้า ส่วนการคลัง อบต.หมูม่น อ.สมเด็จ ว่าเบียดบังเงินรายได้ของอบต.หมูม่นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่านางสาวศิริพร มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (8) และมาตรา 157 ประกอบ มาตรา 90 และมาตรา 91

                จังหวัดขอนแก่น 3 คดี ร้องเรียนกล่าวหา นายภิญโญ ไทยทองสุขสกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนศิลา ว่ามีส่วนได้เสียในการทำสัญญาเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลโนนศิลา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายภิญโญ มีมูลความผิดฐานกระทำการอันต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลหรือที่เทศบาลจะกระทำ และฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11พ.ศ. 2543 มาตรา 18 ทวิ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 จตุทศ (3) และมาตรา 73 และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 152 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

                ทั้งนี้ ยังร้องเรียนกล่าวหา นางพรศิริ ดีโนนอด หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. คอนฉิม อ.แวงใหญ่ นายประสพ คงทน ปลัด อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ นายเกรียงไกร ทับศรี หัวหน้าส่วนโยธา อบต.คอนฉิม ว่ายักยอกเงินที่เบิกจากคลังเพื่อจ่ายค่า สิ่งพิมพ์ต่างๆ เงินที่จัดเก็บเป็นภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและรายได้อื่นๆ ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

                โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นางพรศิริ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 145 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 91 นายประสพ และนายเกรียงไกร มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 91

                ทั้งนี้ ยังร้องเรียนกล่าวหา นางอุไรวรรณ เลาสูงเนิน หรือรัดที หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ว่านำเงินของ อบต.กุดธาตุ ไปใช้ส่วนตัว โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นางอุไรวรรณ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

                จังหวัดนครราชสีมา 1 คดี ร้องเรียน กล่าวหา เจ้าหน้าที่ อบต. จ.นครราชสีมา ประกอบด้วย นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 นางสาววิสาขา สิงนวล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 นางวลัยวรรณ เขยนอก เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี 4 นางไกรมา ศรพระอินทร์ หรือพิพัฒน์วิริยาภรณ์ ช่างโยธา 4 นายธีระชัย เทพนอก เจ้าหน้าที่บริหารงาน ช่าง 6 นายตรีนพ ชื่นชม วิศวกรโยธา 6 ว่าควบคุมงานและตรวจรับการจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญา

                โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นางอุไรวรรณ นางสาววิสาขา นางวลัยวรรณ นางไกรมา นายธีระชัย และนายตรีนพ มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157

                นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดบุรีรัมย์ 1 คดี จังหวัดมหาสารคาม อีก 2 คดี จังหวัดยโสธร จำนวน 1 คดี จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 คดี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 คดี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 คดี และจังหวัดพังงา จำนวน 1 คดี

 

 

 

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย