ส่งมอบช้าเสียหาย 78 ล้าน สตง.ฟัน อบจ.เชียงใหม่ซื้อระบบสอบออนไลน์แจก ร.ร.

27 มิถุนายน 2559


 

                สตง. สรุปผลสอบ อบจ.เชียงใหม่ทำโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สอบออนไลน์แจกโรงเรียน พบปี56-57 ส่งมอบช้าไม่ทันเปิดเทอม 1 สร้างความเสียหายกว่า 78 ล้านบาท ครุภัณฑ์ไร้ประสิทธิภาพเสียหาย 16 ล. ชงนายก อบจ.-ผู้ว่าฯ ตั้ง กก.สอบ ล่าตัวคนทำผิด

                สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สรุปผลการตรวจสอบ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) โดยตรวจสอบพบความเสียหายกว่า 78 ล้านบาท ในช่วงปี 2556-2557 เนื่องจากส่งมอบงานไม่ทันกับที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 รวมถึงโครงการดังกล่าวครุภัณฑ์ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมความเสียหายประมาณ 16 ล้านบาท

 

                ทั้งนี้โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ อบจ.เชียงใหม่ เห็นว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นอนาคตของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอน การใส่ใจและการให้ความรู้ที่ถูกต้องมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการดังกล่าวมานับตั้งแต่ปี 2554-2558

                อย่างไรก็ดี สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่) ตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่า เป็นการดําเนินการต่อเนื่องหลายปีและใช้งบประมาณแต่ละปีจํานวนมาก แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ พบรายละเอียดดังนี้

 

ข้อตรวจพบที่ 1 ความล่าช้าของการดําเนินงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการดําเนินงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 และควรส่งมอบให้โรงเรียนก่อนภาคเรียนที่ 1

                จากการตรวจสอบ พบว่า อบจ.เชียงใหม่ดําเนินงานโครงการล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 30 กันยายน 2557 รวมทั้งไม่แล้วเสร็จก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ส่งผลทําให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นจํานวนเงินปีละ 39,440,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 78,880,000 บาท

 

ข้อตรวจพบที่ 2 การใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดีย พร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) ในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 10 รายการ เป็นจํานวนเงิน 39,297,200 บาท มอบให้โรงเรียนจํานวน 68 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนานักเรียนและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน

                จากการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 40 แห่งคิดเป็นร้อยละ 58.82 พบว่า โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (คลังข้อสอบออนไลน์) ครุภัณฑ์ใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพไม่สามารถใช้งานตามคุณสมบัติของครุภัณฑ์และใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เช่น ไม่ใช้เพื่อการพัฒนานักเรียนหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากมีข้อจํากัดการใช้งาน หรือบางรายการชํารุดทําให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่คุ้มค่าเป็นจํานวนเงิน 16,908,100 บาท

                ล่าสุด สตง. มีข้อเสนอแนะไปยังนายก อบจ.เชียงใหม่ ให้ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ 2556 หากพบว่าวงเงินงบประมาณที่สนับสนุนดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ข้อ 5 และทําให้ราชการได้รับความเสียหาย ให้ดําเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด และพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

                นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีอบจ.เชียงใหม่ ตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 หากพบว่าทําให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ขอให้หาผู้รับผิดชดใช้ทางละเมิดและพิจารณาโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีด้วย

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 25 มิถุนายน 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย