คอลัมน์ มุมข้าราชการ: สุจริตธรรมภาครัฐ

21 กรกฎาคม 2559 


 

                สำนักงาน ก.พ.ร.ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดำเนินงานด้านเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย นับเป็นมิติใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง

                นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร.ในฐานะโฆษกสำนักงาน ก.พ.ร.แจ้งว่า นับเป็นครั้งแรกของภูมิภาคอาเซียนที่ได้มีการนำกรอบแนวทางปฏิบัติของ OECD ในด้านสุจริตธรรมภาครัฐมาผลักดันให้บังเกิดผลในภาคราชการทุกระดับในวงกว้าง เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทยให้เทียบเคียงสากล

 

                ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นการนำต้นแบบที่เป็นเลิศในการประเมินตนเองตามกรอบสุจริตธรรมภาครัฐของ OECD มาประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของภาคราชการไทย

                โดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานภาคราชการให้มีความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ รวมทั้งวางระบบป้องกัน กำกับ และติดตามการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เกิดสุจริตธรรมภาครัฐในท้ายที่สุด

                การดำเนินการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทยตามเครื่องมือที่เรียกว่า Integrity Review ได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงาน ก.พ.ร. OECD และ ป.ป.ท.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มีการกำหนดขอบเขตของการดำเนินการใน 3 มิติ ได้แก่

มิติที่หนึ่ง การประมวลภาพรวมและการบูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐ

มิติที่สอง วัฒนธรรมการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ

มิติที่สาม การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

                การดำเนินการทั้งสามมิติได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะทำงานทำหน้าที่แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ และรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานในการดำเนินการด้านสุจริตธรรมภาครัฐ เพื่อแสดงให้นานาประเทศได้รับรู้ถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาคราชการไทยในการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย รวมไปถึงการดำเนินการในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

                ก้าวต่อไปของความร่วมมือฯ จะเป็นการแสดงออกถึงการผนึกกำลังร่วมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นต้นแบบแก่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงประเทศสมาชิกของ OECD ซึ่งเป็นการนำประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นสากล

                ทั้งนี้ OECD ได้เชิญชวนให้สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์กับสายตาของประเทศอื่นๆ และการแสดงออกถึงความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สิ่งเหล่านี้เป็น น้ำดีหยดเล็กๆในมหาสมุทรแห่งความคละคลุ้งของระบบราชการไทยที่ใครๆก็อยากเห็นอยากให้มีมากขึ้นๆ

                การผลักดันสิ่งดีงามนั้นเป็นงานยาก ทั้งการกระทำและการสร้างความเข้าใจ ขอให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติที่ไม่ย่นย่อท้อถอยในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตจนกว่าจะประสบความสำเร็จ.

ซี.12”

 

 

ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย