อัยการยื่นแล้ว คำร้องขอศาลปค.พิจารณาคดีคลองด่านใหม่

9 สิงหาคม 2559


 

อัยการยื่นคำร้องศาลปกครอง ขอพิจารณาคดีคลองด่านใหม่แล้ว  หลังปรากฎข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ สัญญาจ้างก่อสร้าง  เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150

                วันที่ 8 สิงหาคม เรือโทสมนึก เสียงก้อง อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด  ระบุว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กระทรวงการคลัง โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปกครอง 6 สำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้พิจารณาคดีสัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คดีคลองด่าน) ใหม่ และในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กรมควบคุมมลพิษ โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษคดีปกครอง 6 เช่นเดียวกัน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ขอพิจารณาคดีใหม่ในคดีเดียวกัน

 

                กรณีพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาดคี (คดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน) ใหม่ในครั้งนี้  สืบเนื่องจากศาลปกครองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 คดีระหว่างบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวกรวม 6 คน ผู้ร้อง กรมควบคุมมลพิษ ผู้คัดค้าน โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ ชำระค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ยตามคำเรียกร้องเป็นเงินบาทจำนวน กว่า 4,983 ล้านบาท และเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ กว่า 31 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ให้แก่บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด กับพวกรวม 6 คน พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

                หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษได้ชำระเงินงวดแรกให้กับฝ่ายผู้ร้องไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เป็นจำนวนเงินกว่า 3,174 ล้านบาท และกว่า 21 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

                ระหว่างรอการชำระงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ปรากฎข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ สัญญาจ้างก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียคลองด่านฯ เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 กระทรวงการคลัง จึงมีหนังสือถึงสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้พิจารณาพิพากษาคดีนี้ใหม่

                ต่อมาคณะทำงานพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 6 สำนักงานคดีปกครอง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีกระทรวงการคลัง และกรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือแจ้งมา ถือเป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่ไม่เคยมีการยกขึ้นกล่าวมาก่อน  คดีจึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542  มาตรา 75 จึงได้ยื่นคำร้องให้ศาลปกครองพิจารณาและมีคำพิพากษาคดีนี้ใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 9 สิงหาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย