ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2557

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจ าปี พ.ศ. 2557(Corruption Perceptions Index 2014)

“ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจ าปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้ที่ 85 จาก 175 ประเทศ”

      ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับในการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี 2557 ประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผลการจัดอันดับปีนี้ ประเทศไทยมีผลคะแนนดีขึ้น บ้าง แต่ได้อันดับดีกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้วซึ่งได้อันดับที่ 102 ในระดับโลก และอันดับที่ 16 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียงประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นที่มีคะแนนเกิน 50 คะแนน โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 9 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน ดร.จุรี กล่าวว่า “การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นวิธีการที่ใช้กระตุ้นความสนใจ ของผู้คนทั่วโลกต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่มีการทำกันทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลคะแนนปีนี้ประเทศไทย

เรามีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อย จาก 35 คะแนนในปีที่แล้วมาเป็น 38 คะแนน และขยับอันดับขึ้นมาจากอันดับที่ 102 เป็นอันดับที่ 85 ซึ่งการที่อันดับของประเทศไทยเลื่อนขึ้นเป็นเพราะหลายประเทศที่เคยมีคะแนนเท่ากันหรือมากกว่าเราในปีที่แล้ว ได้คะแนนเท่าเดิมหรือบางประเทศกลับได้คะแนนลดลงหรือเพิ่มขึ้น แต่ยังน้อยกว่าเรา ซึ่งอาจหมายถึงในช่วงปีที่ผ่านมา หลาย ภาคส่วนได้พยายามมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเห็นผลของการแก้ปัญหาบางด้าน เช่น การปลูกฝังความดีให้เด็ก ๆ ในการเรียนการสอนหลักสูตร“โตไปไม่โกง” และการด าเนิน “โรงเรียนคุณธรรม” รวมถึง การตื่นตัวของภาคธุรกิจในการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งคนไทยจ านวนมากได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน การที่คนในสังคมตื่นตัวต่อปัญหาร่วมกันเช่นนี้เป็นสัญญาณที่ดี ว่าประเทศไทยได้นำพลังร่วมของคนในสังคมมาผลักดันการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติที่แท้จริง ทั้งนี้ รวมถึง การไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบและไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม และมีการกลั่นกรองและตรวจสอบผู้บริหารประเทศให้ท างานด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง”ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2557

 ดาวน์โหลดรายละเอียดไฟล์แนบด้านล่างค่ะ

ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลโดยมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

แหล่งข้อมูล http://www.transparency.org/

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ดร. จิรวรรณ ภักดีบุตร ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และ ดร. ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์

มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ .เสรีไทย บางกะปิ กทม.10240

โทรศัพท์ 02-727-3501-5, 02-377-7206 โทรสาร 02-374-7399 www.transparency-thailand.org

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย