ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2559)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ร่างเบื้องต้น วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559)

 

 

 

ที่มา : เว็ปไซต์คณะกรรมการร่างรัฐธรรมบูญ

 http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/main.php?filename=index

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย