กรมสรรพากร เพิ่มโทษโกงภาษี

กรมสรรพากร เพิ่มโทษโกงภาษี จำคุกสูงสุด 7 ปี ปรับ2แสนบาท

2 มีนาคม 2559


สรรพากรเพิ่มโทษขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ เป็นอีกฐานความผิด มีโทษจำคุก

            นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้การแก้ไขบทลงโทษสำหรับผู้หลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือแจ้งเท็จการเสียภาษี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว โดยกำหนดให้การเจตนาแจ้งข้อความเท็จให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเพื่อขอคืนภาษี หรือฉ้อโกง หรืออุบาย เพื่อเลี่ยงการเสียภาษีหรือขอคืนภาษีจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-2 แสนบาท

Read more: กรมสรรพากร เพิ่มโทษโกงภาษี

"บัญชีกลาง" คาดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บังคับใช้เดือน พ.ค.นี้

"บัญชีกลาง" คาดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บังคับใช้เดือนพ.ค.นี้

17 กุมภาพันธ์ 2559


 

        กรมบัญชีกลางชี้ทุกหน่วยงานรัฐต้องเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างความโปร่งใสแก่ภาคเอกชน เชื่อช่วยลดทุจริตหลังกำหนดโทษอาญาจำคุก 1-10 ปี และปรับ 4 หมื่น-4 แสนบาท และโทษสาวถึงผู้สั่งการกระทำทุจริตด้วย

          นายมนัส  แจ่มเวหา  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า วานนี้ (16 ก.พ.) กรมบัญชีกลางได้จัดสัมมนาสรุปร่างพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง โดยมี นายมาร์ค เค้นท์ เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และนายมาร์ติน ฮาร์ท-แฮนเซ่น ผู้ช่วยผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดสัมมนา

Read more: "บัญชีกลาง" คาดกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บังคับใช้เดือน พ.ค.นี้

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

 

นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

15 กุมภาพันธ์ 2559


 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกำหนดกลไกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองทุกระดับลงในร่างรัฐธรรมนูญ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ นิด้าโพลด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (tematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.)  ไม่เกิน 1.4

Read more: นิด้าโพล เผยผลสำรวจความคิดเห็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

        พิมพ์ไทยรายงานว่า - จากสถิติของสำนักงานป.ป.ช.ได้มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ว่ากระทำการทุจริตตั้งแต่ ปี พ.ศ.2543-2550 รวม 8 ปี  9,467 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด คือ1.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 2.เทศบาล 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 4. กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ 5.เมืองพัทยา

          สำหรับสภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตใน อปท. จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตใน อปท. ได้สะท้อนสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ซึ่งสามารถแบ่งสภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตใน อปท. ได้ดังนี้

Read more: ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย