ป.ป.ช.ชี้มูล “ทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย” ร่ำรวยผิดปกติ

20 ธันวาคม 2559


 

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่ากรณี ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 27 ว่าร่ำรวยผิดปกติ จำนวน 597,728,229.48 บาท ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้ที่เกี่ยวข้องไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของนาย สุรพล เมฆะอำนวยชัย คู่สมรสของนางทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย ซึ่งต่อมาได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ในชื่อของนางทิพาพัชร์ และหรือนายสุรพล คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นางทิพาพัชร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ำรวยผิดปกติ โดยมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวน

 

          นายสรรเสริญกล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานผลการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่านางทิพาพัชร์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ คือ เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ชื่อบัญชี นางทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย และชื่อบัญชี นางทิพาพัชร์ เมฆะอำนวยชัย และหรือนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย รวม 2 บัญชี เป็นเงินจำนวน 29,582,615 บาท จึงมีมติให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินของนางทิพาพัชร์ รวม 29,582,615 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของนางทิพาพัชร์สั่งลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกนางทิพาพัชร์ โดยให้ถือว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 80 (4)

 

 

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย