โชว์รายได้ 308 ล้านเปิดตัวบ.นิลธารฯ ถูกปปง.อายัดทรัพย์พร้อมอดีตผู้ว่าฯอุบล

21 กุมภาพันธ์ 2560


 

          บริษัท นิลธาร จำกัด เป็นหนึ่งในเอกชน ที่ปรากฎรายชื่ออยู่ในคำสั่งอายัดทรัพย์ของ คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดทรัพย์ นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางนฤมล มะลิวัลย์ และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล กับพวก จำนวน 229 รายการ อาทิ เงินฝากในบัญชีธนาคาร รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ห้องชุด เป็นต้น รวมราคาประเมินทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้เบื้องต้น คิดเป็นมูลค่า 384,129,127.73 บาท โดยทรัพย์สินของ บริษัท นิลธาร จำกัด ที่ถูกออกคำสั่งอายัดทรัพย์ไว้ มีทั้งรถยนต์ เงินในบัญชี จำนวนหลายสิบรายการ

 

          สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า บริษัท นิลธาร จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทุน 100 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 167/10-11 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ปรากฏชื่อ นายศักดา หอมจันทร์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาง อนงค์พร เธียรชีวะ ร่วมเป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายศักดา หอมจันทร์  ถือหุ้นใหญ่สุด  960,000 หุ้น มูลค่า 96,000,000 บาท นายเติมศักดิ์ หอมจันทร์ 20,000 หุ้นมูลค่า 2,000,000 บาท นางสายสุดา หอมจันทร์  20,000 หุ้น มูลค่า 2,000,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ 3 ปี ดังนี้

ปี 2555 แจ้งว่า ไม่มีรายได้  รวมรายจ่าย 3,120,875.74 บาท ขาดทุนสุทธิ 3,214,352.42 บาท 

ปี 2556 แจ้งว่ามีรายได้รวม  106,669,878.44 บาท  รวมรายจ่าย 162,805,973.61 บาท ขาดทุนสุทธิ 60,662,393.83 บาท

ปี 2557 แจ้งว่า มีรายได้รวม 308,959,258.38 บาท (รับเหมาและงานโยธาเป็นหลัก) รวมรายจ่าย 338,961,643.38 บาท ขาดทุนสุทธิ 43,445,322.70 บาท

          ทั้งนี้ ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทฯ มีทุน 30 ล้านบาท ก่อนจะปรับเพิ่มเป็น 60 ล้านบาท เมื่อ 17 ต.ค.2555 ปรับเพิ่มเป็น 77 ล้านบาท เมื่อ 16 ก.ค.2558 ปรับเพิ่มเป็น 87 ล้านบาท เมื่อ 6 ส.ค.2558 และเพิ่มเป็น 100 ล้านบาท เมื่อ 17 ส.ค. 2558

          ขณะที่จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท นิลธาร จำกัด ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี คือ กรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท ในช่วงปี 2557-2559 จำนวน 11 สัญญา รวมวงเงิน 116,538,437 บาท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักข่าวอิศรา )

          ทั้งนี้ นายศักดา หอมจันทร์ ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท  นิลธาร จำกัด  ปรากฎชื่อเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปรากฎชื่ออยู่ในคำสั่งอายัดทรัพย์ของปปง.ครั้งนี้ จำนวนหลายสิบรายการด้วยเช่นกัน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย