ป.ป.ท.บี้สอบ อบจ.สกลฯ ปมทุจริตสร้างท้องฟ้าจำลอง39ล.-ผู้ว่าฯแจงยังไม่สรุปผล

20 มีนาคม 2560


 

          ป.ป.ท. บี้ผู้ว่าฯ สกลนคร ดำเนินการตามคำสั่ง คสช. สอบสวนปมทุจริต อบจ.สร้างท้องฟ้าจำลอง 39.5 ล. หลังสตง.ชี้ชัดอาจมีทุจริต ไม่คุ้มค่า ทำเอกสารกำหนดราคากลางครุภัณฑ์-อุปกรณ์ย้อนหลัง ฝ่าฝืนกม.อาญา -พ.ร.บ.ฮั้ว เผยชื่อ ผอ.กองการศึกษาศาสนาฯ กับพวก ผู้เกี่ยวข้อง ส่งเรื่องไปตั้งแต่ช่วงเดือนเม.ย. ก่อนเรื่องเงียบหาย -ด้านผู้ว่าฯ แจง อิศรา ยันเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ลั่น "ผมไม่ไช่ศาลที่จะไปบอกว่าเขาโกงจริงหรือไม่

 

          โครงการก่อสร้างท้องฟ้าจำลองพร้อมอุปกรณ์กลางแจ้ง มูลค่า 39,510,000 บาท ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สกลนคร กำลังถูกตรวจสอบปัญหาการทุจริตในขั้นตอนการดำเนินงาน ภายหลังสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบว่า อาจจะมีการทุจริต ไม่คุ้มค่า และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีการส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดให้กรณีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          โดยเบื้องต้น สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการตามคำสั่งคสช.ดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเม.ย.2559 ที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันยังไม่มีผลการดำเนินการอะไรออกมา

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า  เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2559 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ทำหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อแจ้งให้รับทราบถึงผลการตรวจสอบโครงการก่อสร้างท้องฟ้าจำลองพร้อมอุปกรณ์กลางแจ้ง มูลค่า 39,510,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)สกลนคร ตามข้อมูลการตรวจสอบของสตง. ซึ่งระบุว่าโครงการฯนี้ อาจมีการทุจริต ไม่คุ้มค่า และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยปรากฎว่า 

          1. การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารจำนวน 1 หลัง ราคา 8,681,000 บาท มีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 โดยไม่ปรากฏว่า มีการบันทึกรายละเอียดของราคาและการกำหนดราคากลางไว้ให้ตรวจสอบ

          2. การกําหนดราคากลางครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ของโครงการก่อสร้างท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง รวม 10 โซน มีรายละเอียด 72 รายการ เป็นเงิน 31,165,000 บาท ซึ่งการจัดทำเอกสาร เพื่อนำมาประกอบการจัดทำราคากลางครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ของโครงการดังกล่าว เป็นการจัดทำภายหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดฯ พิจารณาไปก่อนแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และต่อมาในวันที่ 18 เมษายน 2556 ได้ทำหนังสือถึงบริษัททั้ง 3 และทั้ง 3 บริษัทได้เสนอราคา ดังนี้

          -บริษัท คริก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด แจ้งราคาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ราคารวม 32,158,600 บาท

          -บริษัท นิวแลบเทคโนโลยี จำกัด แจ้งราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ราคารวม 33,084,900 บาท

          - บริษัท เอ็นไวรอน แมนทอล โซลูชั่นอินทิเกรเตอร์ จำกัด แจ้งราคาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ราคารวม 32,964,900 บาท

          ทั้งนี้ ในหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ระบุว่า โครงการก่อสร้างท้องฟ้าจำลองพร้อมอุปกรณ์กลางแจ้งดังกล่าว นาย 'ป.' (ตัวย่อ) ผู้อำนวยการ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สกลนคร ร่วมกับพวก ส่อทุจริตในการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำโครงการท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง ซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจำนวน 39,510,000 บาท ซึ่งมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,162 และอาจเข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. 2542 มาตรา 12 ที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ นี้ หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้า ทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

          เบื้องต้น ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ได้ติดต่อไปยัง นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้

          นายวิทยา กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวนั้น ถ้าในเมื่อไม่จริง เขาจะมีการให้สอบได้อย่างไร ถ้าจะให้ตอบว่าจริงหรือไม่นั้น ผมไม่ไช่ศาลที่จะไปบอกว่าเขาโกงจริงหรือไม่

          เมื่อถามว่า ได้รับแจ้งผลการร้องเรียนเรื่องนี้ แล้วหรือไม่  นายวิทยากล่าวว่า ได้มีการร้องเรียนจริง ซึ่งในตอนนี้ สำนักงาน ป.ป.ท.  ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่เรื่องทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาและสอบสวน ไม่สามารถเปิดเผยถึงข้อมูลดังกล่าวได้

          "เรื่องทั้งหมดนั้นอยู่ในกระบวนตรวจสอบของทางหน่วยงานราชการ ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการสอบอยู่ ในขณะนี้กรรมการสอบยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นอย่างไร คงต้องรอคำตัดสินของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงอยู่" ผู้ว่าฯ สกลนครระบุ

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 19 มีนาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย