กตส.แจงอำนาจตรวจบัญชีสหกรณ์ตั้งหน่วยวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล

29 พฤษภาคม 2560


 

          กตส.: นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากกรณีกระแสข่าวการทุจริตในสหกรณ์หลายแห่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี โดยกรมฯ ได้รับมอบอำนาจจากนายทะเบียนสหกรณ์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ ตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือพบข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี ผู้สอบบัญชีจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบและแก้ไข พร้อมทั้งรายงานให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

 

          นางบริสุทธิ์ กล่าวว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ 1.กำหนดมาตรการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามแนวทางของกลต. 2.จัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลของสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงและแจ้งเตือนผู้สอบบัญชีเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบข้อมูลที่มีความเสี่ยง และ3.ปรับปรุงรายงานของผู้สอบบัญชีให้เปิดเผยเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ตรวจพบข้อสังเกตเกือบ 300 แห่ง และได้ดำเนินการแจ้งให้สหกรณ์ และรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบแล้ว อย่างไรก็ตาม จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกและสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์ต่อไป

 

 

ที่มา : สยามรัฐ ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย