ปปง.อายัดที่ดิน 6 แปลง 7.1 ล. อดีต จนท.รพ.กะเปอร์ ฟอกเงินคดีทุจริต

5 มิถุนายน 2560


 

          สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม อายัดที่ดินจำนวน 6 แปลง มูลค่า 7,181,600 บาทของ นาง อรภาดา หรือวิภารัตน์ มณีรัตน์ อดีตเจ้าพนักงานธุรการ ประจำโรงพยาบาลกะเปอร์ (อ.กะเปอร์ จ.ระนอง)มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาล เบียดบังเงินของโรงพยาบาลไปเป็นของตนเองโดยทุจริต ปปง. ตรวจสอบการทำธุรกรรมปรากฎหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าได้ทรัพย์สินมาจากการกระทำความความผิด จึงสั่งอายัดไว้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.25606 ส.ค. 2560 พร้อมทั้งกำหนดให้ นางอรภาดา ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์ และแสดงหลักฐานว่ามิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

 

          เอกสารคำสั่งอายัดของ ปปง.บุว่า ได้รับหนังสือจากจังหวัดระนอง ลงวันที่ 9 พ.ย. 2554 เรื่อง ขอให้ดำเนินการกับอรอรภาดา หรือวิภารัตน์ มณีรัตน์ กรณีทุจริตทางการเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กล่าวคือ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม 2547 และเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 นางอรภาดา หรือวิภารัตน์ มณีรัตน์ ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานธุรการ ประจำโรงพยาบาลกะเปอร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาลกะเปอร์ ได้เบียดบังเงินของโรงพยาบาลกะเปอร์ไปเป็นของตนโดยทุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

          ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ศาลจังหวัดระนอง ได้มีคำพิพากษาว่า นางอรภาดา หรือวิภารัตน์ มณีรัตน์ จำเลย มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ทำ จัดการ หรือรักษา ทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ลงโทษให้จำคุกกับให้จำเลยชดใช้เงินหรือคืนเงินจำนวน 3,139,848 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกะเปอร์ ดังนั้น การกระทำของนางอรภาดา หรือวิภารัตน์ มณีรัตน์ จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางอรภาดา หรือวิภารัตน์ มณีรัตน์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

 

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ที่ดินจำนวน 6 แปลง ประกอบด้วย

1. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 104 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

2. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 105 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

3. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 106 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

4. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 107 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

5. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 301 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 51 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

6. ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก) เลขที่ 103 หมู่ที่ 4 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 12 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

 

ทั้ง 6 แปลงอยู่ในชื่อ น.ส.กรปาล มณีรัตน์ เนื้อที่รวม 85-0-40 ไร่ มีราคาประเมินรวม 7,181,600 บาท

 

http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHold/CommandHold_2559/CommandHold_2560/55-2560.pdf

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 3 มิถุนายน 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย