จี้สอบโคมโซลาร์เซลล์ส่อทุจริต

21 มิถุนายน 2560


 

          ผู้จัดการรายวัน360 - แหล่งข่าวสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนความผิดปกติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 เรื่องโคมไฟส่องสว่างถนน 134 ต้น และโคมไฟจราจร 21 ต้น ใน 10 จังหวัด มูลค่า 3.5 ล้านบาท ตามสัญญาที่ 114/60 ลงวันที่ 28 ธ.ค.59 โดย กรมฯ ได้ตรวจรับ พร้อมกับเบิกงบประมาณให้แก่บริษัทเอกชนไปแล้วตั้งปลายเดือน มี.ค.60 แต่ปัจจุบันการติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ

 

          ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขสัญญาผู้ขาย หรือบริษัทเอกชน จะต้องจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี ดังกล่าวทุกรายการ และส่งมอบทั้งหมดภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ 28 ธ.ค.59 ดังนั้นภายในเดือน มี.ค. ผู้ขายหรือบริษัทเอกชนต้องติดตั้งแล้วเสร็จ ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวจึงเกิดข้อสังเกต และสงสัยว่าเหตุใดคณะกรรมการตรวจรับงาน และเบิกงบประมาณไปแล้ว ทั้งๆ ที่โครงการยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จ มีการเรียกรับ หรือเอื้อผลประโยชน์ระหว่างกันหรือไม่อย่างไร.

 

 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย