ป.ป.ช.ขู่ใช้กม.ถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่นทุจริต

5 กรกฎาคม 2560


 

          นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.แถลงว่า สืบเนื่องจากหลายครั้งที่ประชาชนมักจะตั้งคำถามหรือมีข้อกังขาว่าเหตุใดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดแล้วผู้นั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ หรือบางรายหมดวาระหรือพ้นตำแหน่งไปแล้วยังกลับมาสมัครรับเลือกตั้งได้หรือได้รับเลือกอีก ซึ่งในกรณีนี้ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านมาตรการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ศึกษาถึงข้อจำกัดในการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการขาดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด และได้แจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

 

          ทั้งนี้ จากสถิติข้อมูล (พ.ศ.2542-กันยายน 2558) พบว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่คณะกรรมการป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาหรือมีมูลความผิดตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 409 ราย แบ่งตามประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล 262 ราย เทศบาล 114 ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 27 รายและกรุงเทพมหานคร 6 ราย แต่ในจำนวนดังกล่าวผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนไม่สามารถสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุเพราะผู้นั้นพ้นตำแหน่งไปแล้วหรือลาออกไปก่อนถึง 171 ราย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ

          ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงเห็นชอบให้เสนอมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมในทางทุจริต โดยรวบรวมข้อมูลรายงาน เอกสาร พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีมติชี้มูลความผิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นทั้งหมด ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามอบหมายนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการ จังหวัดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตลอดจนส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิลงรับสมัครเลือกตั้ง พร้อมกับให้มีการติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว

 

 

ที่มา : พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย