อายัดทรัพย์ ‘นพรัตน์’ อดีต ผอ.พศ.-พวก อีก 4 ล. เบ็ดเสร็จ 3 ลอต 78 ล้าน

27 พฤศจิกายน 2560


 

          ปปง.โชว์คำสั่ง อายัดทรัพย์ นพรัตน์อดีต ผอ. สำนักพระพุทธฯอีก 4.1 ล. เป็นหน่วยลงทุน 4 รายการ เบ็ดเสร็จ 3 ครั้ง 78 ล.คดีเงินทอน 12 วัด

          สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2560 คณะกรรมการธุรกรรม ใน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ 127/2560 อายัดทรัพย์ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานนท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กับพวกจำนวน 4 รายการ มูลค่า 4,190,000 บาท ประกอบด้วย

 

          1.หน่วยลงทุนในกองทุน โกลบอล สตราทิจิก อินเวสเมนต์ (GFIS) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในชื่อ นางพัทธานันท์ เบญจวัฒนานันท์ จำนวน 294,874 หน่วย มูลค่า 3,760,000.74 บาท

          2.หน่วยลงทุนในกองทุนเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในชื่อ น.ส.ประนอม คงพิกุล จำนวน 2,332.3 หน่วย มูลค่า 150,000 บาท

          3.หน่วยลงทุนในกองทุนเค หุ้นระยะยาวปันผล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ในชื่อ น.ส.ประนอม คงพิกุล จำนวน 8,340.4 หน่วย มูลค่า 150,000 บาท

          4.หน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัดใน ชื่อ น.ส.ประนอม คงพิกุล จำนวน 2,000 หุ้น มูลค่ารวม 130,000 บาท

 

เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินของนายนพรัตน์กับพวกได้มาจากการทุจริต จึงมีคำสั่งอายัดไว้

 

          ก่อนหน้านี้ วันที่ 8 พ.ย. 2560 สำนัก ปปง.เผยแพร่ คำสั่งอายัดทรัพย์สินของอดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธฯ ที่อยู่ในชื่อของบุคคลใกล้ชิด 2 คำสั่ง คำสั่งแรก คำสั่งแรก ย.123/2560 ลงวันที่ 12 ต.ค.2560 อายัดทรัพย์สิน 2 รายการ คือสลากออมทรัพย์ในชื่อ น.ส.ประนอม คงพิกุล จำนวน 1 ล้านบาท และเงินฝากในชื่อ น.ส.ประนอม คงพิกุล 1 บัญชี จำนวน 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,002,000 บาท คำสั่งที่สอง ที่ ย.124/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค.2560 อายัดทรัพย์สินทั้งสิ้น 33 ราย มูลค่า 71,939,017.91 บาท ประกอบด้วย รถยนต์ 6 คัน และรถแทร็กเตอร์ 1 คัน รวม 7 คัน ในชื่อ นางพัทธานันท์ เบญจวัฒนานันท์ น.ส.ณัฏฐาภรณ์ ทุน นางชมพูนุท จันฤาไชย น.ส.ประนอม คงพิกุล นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ ที่ดิน 12 แปลง ในชื่อ ณัฏฐาภรณ์ ทุน นางชมพูนุท จันฤาไชย น.ส.ประนอม คงพิกุล ที่เหลือเป็นเงินสด หินสี เงินฝาก สลากออมสิน ในชื่อนายนพรัตน์ นางพัทธานันท์ และ น.ส.ประนอม คงพิกุล บุคคลที่เกี่ยวข้องในการถือครองทรัพย์สิน 2 คำสั่ง 6 คนรวมนายนพรัตน์ รวมทรัพย์สิน 2 คำสั่ง 35 รายการ มูลค่าประมาณ 72.9 ล้านบาท

 

รวมครั้งนี้ ครั้งที่สาม รวมมูลค่า ประมาณ 78 ล้านบาท

 

          นายนพรัตน์ถูกกล่าวหาคดีทุจริตเงินทอนวัด 12 แห่ง ล่าสุดถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลร่วมนายพนม ศรศิลป์ อดีต ผอ.พศ. และ น.ส. ประนอม คงพิกุล รอง ผอ.พศ. ทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ล้านบาท

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย