งานบกพร่องทุกอำเภอ สตง.ประเดิมฟันโครงการตำบลละ 5 ล้าน จ.แพร่ รัฐบาลประยุทธ์

7 ธันวาคม 2560


 

          สตง.เผยผลสอบโครงการตำบลละ 5 ล. รบ.บิ๊กตู่ จ.แพร่ 8 อำเภอ 1,298 โครงการ งบ 389 ล้าน ชี้ชัด ที่ทำการปกครองอ.ทุกแห่ง ดำเนินงานบกพร่องหลายด้าน ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการก.มหาดไทย ซ้ำซ้อนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อปท. ในพื้นที่ จี้ผู้ว่าฯ แก้ไขด่วน หากพบปฏิบัติหน้าที่บกพร่องมีเหตุให้ทางราชการเสียหาย หาผู้รับผิดทางละเมิดลงโทษตามควรแก่กรณี

          สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) จังหวัดแพร่ สำนักงานจังหวัดแพร่ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง โดยให้หมู่บ้านและตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

          สตง.ระบุว่า โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ของจังหวัดแพร่ จำนวน 8 อำเภอ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน 1,298 โครงการ งบประมาณรวม 389,494,900  บาท ซึ่งสำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 9 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานทั้ง 8 อำเภอ พบว่า ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง มีความบกพร่องด้านการดำเนินการหลายด้าน อาทิ การพิจารณาและดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแนวทางและหนังสือสั่งการที่กำหนด จำนวน 6 อำเภอ การดำเนินโครงการโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอใช้สถานที่ จำนวน 7 อำเภอ มีการดำเนินโครงการซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการในพื้นที่ และไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ด้านการเงินและพัสดุจำนวน จำนวน  8 อำเภอ เป็นต้น

          สตง.ระบุว่า จากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการในพื้นที่พบว่า มีลักษณะการก่อสร้างขึ้นใหม่ ไม่ได้เป็นการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามแนวทางที่กำหนด จำนวน 10 โครงการ จำนวนงบประมาณ4,426,000 บาท มีโครงการจำนวนมากที่มีรายละเอียดกิจกรรม รายการค่าใช้จ่าย ที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จากรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ 2558 แผนการดำเนินงานประจำปี และโครงการตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 88 โครงการ จำนวนงบประมาณ 29,827,500.00 บาท ขณะที่ที่ทำการปกครองอำเภอ จำนวน 4 อำเภอ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และติดตามเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้หรือคู่สัญญามาเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ แต่รายละเอียดใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง จำนวน 43 โครงการ จำนวนเงินเบิกจ่าย 15,234,862.00 บาท เช่น ระบุจำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงินสูงกว่าที่จ่ายจริง เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากรของผู้ประกอบการได้

          นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 อำเภอ จำนวน 160 โครงการ เช่น กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง คิดค่าปรับกรณีผู้รับจ้างส่งงานล่าช้าไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายเงินเป็นค่าภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคู่สัญญาที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

          เบื้องต้น สตง. ได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พิจารณาดำเนินการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ และเทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ว่ามีการดำเนินการและเบิกจ่ายซ้ำซ้อนกับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทหรือไม่ หากพบว่าเบิกจ่ายซ้ำซ้อนกับโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท มีเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ดำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิด และพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ กรณีดำเนินโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ดำเนินโครงการโดยไม่มีหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้และอนุมัติโครงการที่ไม่มีความพร้อมด้านสถานที่ หากพบว่าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องมีเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ดำเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดและพิจารณาโทษตามควรแก่กรณีด้วย

          แหล่งข่าวจากสตง. กล่าวยืนยันสำนักข่าวอิศรา ว่า นอกจากจังหวัดแพร่แล้ว สตง.ยังตรวจสอบพบปัญหาลักษณะเดียวกันในอีกหลายพื้นที่ด้วย

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 6 ธันวาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย