'สพฐ.' ล้อมคอกทุจริตออกหนังสือถึงทุกสพท.พบเห็นต้องรายงานทันที

14 มิถุนายน พ.ศ. 2561


 

"เลขาฯ กพฐ." ส่งหนังสือเวียน สพท.ทั่วประเทศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน หากพบปัญหาทุจริตให้แจ้ง ผอ.เขต, เลขาฯ กพฐ.และแจ้งความลงบันทึกประจำวันสถานีตำรวจ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายเรื่องการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติภัย ให้ถือปฏิบัติตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา นั้น

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้มีหนังสือสั่งการถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เรื่อง การแจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ งบลงทุน ดังนี้ 1.ระดับสถานศึกษา ให้ดำเนินการรายงานต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธร 2.ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้อำนวยการเขตรายงานต่อเลขาฯ กพฐ.และแจ้งความเพื่อบันทึกประจำวันไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ และ 3.ให้ผู้อำ นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา กำชับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตให้ดำเนินการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วมในการยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

 

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการ จากคำขอตั้งงบประมาณตามความต้องการของสถานศึกษา โดยผ่านการกลั่นกรองจากเขต พื้นที่นั้น ขณะนี้ในบางพื้นที่ได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นผู้ สามารถวิ่งเต้นขอรับการสนับ สนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาได้ โดยมีพฤติกรรมในการจะเสนอผลประโยชน์ที่มิชอบ และแสดงออกเชิงข่มขู่ และมีเงื่อนไขว่า เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วทางสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคคลดังกล่าว

 

ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย