134 รายการ 21.2 ล้าน ปปง.อายัดทรัพย์‘ภูดิศ’กับพวก หลังศาลจำคุก 6,637 ปี 6 เดือน

1 เมษายน 2562


 

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์คดีแชร์ลูกโซ่ 5.3 พันล. หลอกลงทุนในตลาดต่างประเทศ กลุ่ม ‘ภูดิศ กิตติธราดิลก’ 134 รายการ 21.2 ล. รถยนต์ บัญชีเงินฝาก ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ในจ.บุรีรัมย์ พิษณุโลก กรุงเทพฯ ก่อนหน้าถูกศาลจำคุก 6,637 ปี 6 เดือน เหลือสูงสุด 20 ปี

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 คณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.52/2562 ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จํากัด และบริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จํากัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันทั้งสองบริษัท จำนวน 134 รายการมูลค่า 21,230,075.05 บาท เนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและการกระทําความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ

 

คำสั่งระบุว่า สํานักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถานีตํารวจนครบาลห้วยขวาง ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ตช 0015 (บก.น.1) 6/2105 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แจ้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหนังสือที่ ยธ 0810.3/1854 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานคดีเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและการกระทําความผิด เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ

เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 บริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จํากัด และบริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จํากัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอํานาจผูกพันทั้งสองบริษัท ชักชวนผู้สนใจให้เข้าร่วมลงทุน โดยจําหน่ายหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ และอ้างว่าจะนําเงินของสมาชิกไปลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ระหว่างประเทศระหว่างโบรกเกอร์โดยไม่มีวันหยุดหรือตลาดฟอร์เร็กซ์โดยอ้างว่าผู้ที่ร่วมลงทุนจะได้รับ ผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกําหนด แต่เมื่อลงทุนแล้วจะไม่สามารถถอนทุนคืนได้เนื่องจากอ้างว่าจะย้ายเงินไปลงทุนกับบริษัทในเครือต่างๆ อันเป็นการกระทําโดยทุจริตหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จต่อประชาชนและโดยการหลอกลวงดังกล่าวนั้นทําให้มีประชาชนหลงเชื่อสมัครเป็นจํานวนมาก และได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้เสียหายหลายรายในหลายพื้นที่ต่างกัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา 3 (3) (14) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จํากัด และบริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จํากัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว

ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าบริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จํากัด และบริษัท อินโนเวชั่น โฮลดิ้ง จํากัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทําอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 134 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อ ผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชี สลากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือช่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อ ถือกรรมสิทธิ์อาจดําเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้ มีการออกคําสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ดําเนินการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคําสั่งให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สํานักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จํากัด และบริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จํากัด โดยนายภูดิศ กิตติธราดิลก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

กล่าวสำหรับนายภูดิศ ก่อนหน้านี้ วันที่ 29 ธ.ค2560 นายภูดิศ กรรมการบริษัท จำเลยที่ 3 ถูกศาลสั่งจำคุกข้อหาฉ้อโกงประชาชนรวม 2,653 กระทงๆละ 5 ปีเป็นจำคุก 13,265 ปีกับให้จำคุกอีก 10 ปีฐานร่วมกันฟอกเงินด้วย รวมจำคุก นายภูดิศ จำเลยที่ 3 ทุกความผิดแล้วมีกำหนดทั้งสิ้น 13,275 ปี อย่างไรก็ตาม จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง จึงจำคุกนายภูดิศเป็นเวลา 6,637 ปี 6 เดือน แต่รวมโทษทุกกระทงความผิดที่อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีแล้วตามกฎหมายให้กำหนดโทษจำคุกสูงสุดได้ 20 ปีจึงจำคุกจำเลยที่ 3 ทั้งสิ้น 20 ปี ส่วน บริษัทจำเลยที่ 1-2 ให้ปรับทั้งสิ้นรายละ 663,750,000 บาท และให้จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันคืนเงิน 574,188,781.22 บาท ให้แก่ผู้เสียหาย 2,653 รายด้วย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่วนบริษัท เดอะซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ , บริษัท อินโนวิชั่นโฮลดิ้ง จำเลยที่ 1-2 ให้ปรับทั้งสิ้นรายละ 663,750,000 บาท และให้จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันคืนเงิน 574,188,781.22 บาท ให้แก่ผู้เสียหาย 2,653 รายด้วย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ดูรายละเอียดทรัพย์สินที่ถูกอายัดได้ที

 https://www.isranews.org/isranews-news/75200-news01_75200.html

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 31 มีนาคม 2562

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย