ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปี พ.ศ. 2555

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจาปี พ.ศ. 2555 (Corruption Perceptions Index 2012)
“ผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจาปี พ.ศ. 2555
ประเทศไทยได้ที่ 88 (37 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อย)
ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจาปี พ.ศ. 2555 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 88 จากการจัดอันดับทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 11 จาก 21 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย1 โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ ประเทศมาลาวี โมรอคโค ซูรินาม สวาซิแลนด์ และแซมเบีย
ผลการจัดอันดับประจาปีนี้ จาก 176 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่ามีเพียง 53 ประเทศเท่านั้นที่สอบผ่าน หรือได้คะแนนเกิน50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ขณะที่อีก 123 ประเทศ มีคะแนนต่ากว่าครึ่งหนึ่ง โดยประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์สามารถครองแชมป์อันดับหนึ่ง (90 คะแนนจาก 100 คะแนน) ส่วนอันดับสุดท้ายที่ได้คะแนนต่าที่สุด ได้แก่ อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย (8 คะแนนจาก 100 คะแนน).... รายละเอียด...

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย