ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2556

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2556
(Corruption Perceptions Index 2013)

ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2556

 ประเทศไทยได้ที่ 102    (35 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อย)

 

ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี พ.ศ. 2556 พบว่า ประเทศไทยได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับ ประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา  และอยู่อันดับที่ 16 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  

ผลคะแนนภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปีนี้ ปรากฏว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประเทศที่นำมาจัดอันดับสอบตกหรือมีคะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง มีเพียง 54 ประเทศเท่านั้นที่สอบผ่าน หรือได้คะแนนเกิน50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประเทศเดนมาร์ก และนิวซีแลนด์สามารถครองแชมป์อันดับหนึ่ง (91 คะแนนจาก 100 คะแนน) ส่วนอันดับสุดท้ายที่ได้คะแนนต่ำที่สุด ได้แก่ อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ และโซมาเลีย (8 คะแนนจาก 100 คะแนน)  และประเทศซีเรีย เป็นประเทศที่มีคะแนนลดลงจากปีที่แล้วอย่างมาก

 

ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่ได้คะแนนเกินครึ่ง ได้แก่ สิงคโปร์ (86 คะแนน) บรูไน (60 คะแนน) และมาเลเซีย (50 คะแนน)  ส่วนประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยยังคงมีคะแนนต่ำกว่าครึ่ง และเป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศลาว และประเทศพม่า แม้จะมีคะแนนค่อนข้างต่ำแต่ก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด

  

 

CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) – 100 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก และได้จัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 นี้ ได้จัดอันดับจากประเทศต่างๆ จำนวน 177 ประเทศ  โดยจัดอันดับจากผลสำรวจของสำนักโพลล์ต่างๆ จำนวน 13 แห่ง

 

 

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2556
(Corruption Perceptions Index 2013)

 

ตารางที่ 1 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2556 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

 

อันดับ

ในอาเซียน

อันดับโลกปี 2556

(177 ประเทศ)

ประเทศ

คะแนน ปี 2556

คะแนนปี 2555

1

5

สิงคโปร์

86

87

2

38

บรูไน

60

55

3

53

มาเลเซีย

50

50

4

94

ฟิลิปปินส์

36

34

5

102

ไทย

35

37

6

114

อินโดนีเซีย

32

32

7

116

เวียดนาม

31

31

8

140

ลาว

26

21

9

157

พม่า

21

15

10

160

กัมพูชา

20

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจาก http://www.transparency.org/

 

 

ตารางที่ 2 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2556 ของประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2538 - 2556

 

ปี  พ.ศ.

คะแนน

อันดับ

จำนวนประเทศ

2538

2.79 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

34

41

2539

3.33 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

37

54

2540

3.06 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

39

52

2541

3.00 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

61

85

2542

3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

68

98

2543

3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

60

90

2544

3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

61

91

2545

3.20 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

64

102

2546

3.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

70

133

2547

3.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

64

146

2548

3.80 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

59

159

2549

3.60 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

63

163

2550

3.30 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

84

179

2551

3.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

80

180

2552

3.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

84

180

2553

3.50 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

78

178

2554

3.40 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

80

183

2555

37 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

88

176

2556

35 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

102

177

               

ที่มา:วิเคราะห์ข้อมูลจาก http://www.transparency.org/

 

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย และดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร

มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ.เสรีไทย บางกะปิ กทม. 10240

โทรศัพท์ 02-727-3501-5, 02-377-7206 โทรสาร 02-374-7399

www.transparency-thailand.org

 

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย