ค่ายบัณฑิตไม่โกง

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดค่ายบัณฑิตไม่โกง ในโครงการเยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน Youth 2020 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย