ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557  ซึ่งมีนายมีชัย  วีระไวทยะ  และ รศ.ดร.จุรี  วิจิตรวาทการ 

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย