ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 24-26 กันยายน 2557 สำนักงาน กพ. ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้นำคณะผู้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Ethics, Governance and Anti-Corruption  ณ  ประเทศมาเลเซีย

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย