สธ.เร่งขยาย “รพ.คุณธรรม”

สธ.เร่งขยาย รพ.คุณธรรมให้บริการด้วยความรู้คู่คุณธรรม

วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558, 09.50 น.

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งที่มีประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลในสังกัดประสพผลสำเร็จแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร กระทรวงสาธารณสุขจะให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในเรื่องนี้ และใช้เป็นที่ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสามารถใช้เป็นจุดตั้ง ต้นในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว หากประสพผลสำเร็จจะเป็นการดึงสภาพสังคมไทยในอดีตที่เต็มไปด้วยสังคมแห่งความ มีน้ำใจกลับคืนมา เอื้อให้เกิดบรรยากาศบริการคล้ายเป็นญาติสนิทที่สัมผัสได้จริง  


น.พ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า หัวใจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกสายงาน ของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของ พื้นที่ โดยทำเป็นนโยบายของโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงมือปฏิบัติตามร่วมกัน เช่น มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยโรงพยาบาลคุณธรรมนี้ หวังให้เกิดผล
4 ด้าน คือ ความรักความสามัคคี การประหยัดลดการสูญเปล่าทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพการบริการ และได้รับยกย่องชื่นชมจากประชาชนผู้ใช้บริการ มั่นใจว่าโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการด้วยความรู้ควบคู่ คุณธรรม ทั้งประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขยิ่งขึ้น 


    ทั้งนี้ได้มอบหมายให้แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก เร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศให้มีความพร้อมในการพัฒนาโรง พยาบาลคุณธรรม และสามารถกำหนดหลักการทำงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ พื้นที่ในแต่ละจังหวัดได้ โดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดทีมลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาสถานการณ์การดำเนิน งานโรงพยาบาลคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในเขตสุขภาพทั้ง 12 แห่ง เริ่มนำร่องที่เขตสุขภาพที่ 1 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนครบทุกเขต

http://www.banmuang.co.th/home

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย