บิ๊กเต่าเอาจริง แต่งตั้งต้องโปร่งใส

บิ๊กเต่าเอาจริง แต่งตั้งต้องโปร่งใส

          น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมลงนามกับภาคีทั้ง 5 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

          โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้จัดทำขึ้น มีสาระสำคัญเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างความโปร่งใสให้แก่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 ประการ คือ 1.การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมการสร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 2.การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ความรู้และสร้างทักษะการติดตามตรวจสอบแผนงาน โครงการ รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 3.การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย หากตรวจสอบพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือทุจริตประพฤติมิชอบ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบพิจารณาทันที และ 4.ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน กำกับ ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ซึ่ง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการเรื่องการแต่งตั้งทุกตำแหน่งต้องโปร่งใสเป็นธรรม สนับสนุนคนดี ในขณะเดียวกันต้องลงโทษคนผิดอย่างเด็ดขาดทันที

          "การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จะกลับไปสอดส่องดูแลพัฒนาองค์กรและบุคลากรในสังกัดให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นกลไกที่สามารถร่วมผลักดันให้เกิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป" รมว.ทส. กล่าวสรุปปิดท้าย

 

 

ที่มา : -บ้านเมือง ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ที่มารูปภาพประกอบ : http://www.dnp.go.th

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย