สร้างกัลยาณมิตรปราบโกง

สร้างกัลยาณมิตรปราบโกง

 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

          เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการจัดเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อขยายผลแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรของ ป.ป.ช. นั้นได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดละ 10 คน โดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นบุคคลต้นแบบ อาทิ บุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ บุคคลที่ยึดความถูกต้องตามกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ โดยนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ให้ความสำคัญกับการยกย่อง เชิดชูคนดี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เอาไปเป็นแบบอย่าง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ หากแต่ละชุมชนมีการป้องกันการทุจริตที่ดี ก็ทำให้การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลงได้.

 

ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย