สสส. ยันพร้อมตอบโจทย์การทำงานสังคมเข้าใจ-ยึดธรรมาภิบาล

สสส. ยันพร้อมตอบโจทย์การทำงานสังคมเข้าใจ-ยึดธรรมาภิบาล

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

          ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โจทย์การทำงานของ สสส.ที่ต้องให้คำตอบต่อสังคมได้รับรู้และเข้าใจใน 4 ข้อ คือ 1.เข็มทิศของเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ผู้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่จะต้องคมชัดเป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมเข้าใจนิยามเชิงปฏิบัติการและองค์ความรู้ต่างๆ ของ สสส. 2.พัฒนากระบวนการ

ทำงานแบบองค์กรมืออาชีพ 3.พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรหรือคุณค่าหลักของ สสส. ในการเป็นผู้สร้างเสริมสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์ ที่จะต้องแปลคุณค่านี้ไปสู่แนวปฏิบัติและทักษะของบุคลากร และ 4.สร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ได้ตระหนักว่า สสส.เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่ สสส.ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการประเมินผลงานและความคุ้มค่าให้เป็นที่ประจักษ์

          ดร.ทพ.สุปรีดากล่าวว่า ในส่วนที่มีการทักท้วงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน สสส.รับโจทย์ทุกอย่างและพยายามแก้ไขปรับปรุงตามที่มีการชี้แนะ และหลายเรื่องมีฐานที่มั่นคงชัดเจนอยู่แล้ว แต่จะพยายามสร้างความเข้าใจให้ มากขึ้น สำหรับที่มีการชะลอโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.โดยเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณเกิน 5 ล้านบาทนั้น เห็นใจภาคีเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้การทำงานต้องชะงัก มีคนเดือดร้อนหลายพันคน และ 500 โครงการ สสส.เร่งกระบวนการต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไขของการชะลอทุกอย่างหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และกรรมการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทราบว่ามี 50 โครงการที่ผ่าน คตร.แล้วแต่รอการตรวจสอบจาก สธ.

 

          "ในกรณีการสรรหากรรมการ สสส. ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนเดิม จำนวน 7 คนที่มีการตั้งศ.นพ.อุดมศิลป์ สีแสงนาม เป็นประธานกรรมการสรรหานั้น จะเปิดรับการสมัครโดยการเสนอชื่อบุคคลและสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4-14 ก.พ.โดยจะสรรหาให้ได้ 2 เท่าของจำนวนเดิม คืออย่างน้อย 14 คน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการสสส. ในวันที่ 19 ก.พ. เพื่อพิจารณาและ เสนอครม.ต่อไป" ดร.ทพ.สุปรีดากล่าว

 

ที่มา :  ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย