บ้านเมือง: แก้ภาพลักษณ์ ทส.

บ้านเมือง: แก้ภาพลักษณ์ ทส.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


 

          จากผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นประจำปี 2558 ปรากฏว่าประเทศไทยได้คะแนน 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ส่วนประเทศบรูไนไม่ได้อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ สำหรับประเทศที่มีคะแนนสูงสุดองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติยกให้ประเทศเดนมาร์กได้คะแนน 91 คะแนน ครองแชมป์อันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นปีที่ 2

 

          การทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการของประเทศไทยมักปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือการเรียกรับประโยชน์จากการแต่งตั้งโยกย้ายจนกลายเป็นบุญคุณต้องทนแทน เกิดเป็นระบบอุปถัมภ์มีการทุจริตคดโกงกันซึ่งๆ หน้า นับเป็นปัญหาที่รัฐบาล คสช.ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ พร้อมกำชับให้ทุกส่วนราชการเร่งแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ตนเองไม่ให้เกิดข่าวการทุจริต รวมไปถึงการแต่งตั้งโยกย้ายต้องโปร่งใส โดยผู้บริหารองค์กรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

          สำหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ร่วมกับ ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ดีเอสไอ และมูลนิธิต่อต้านการทุจริตลงนามความร่วมมือป้องกันแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในหน่วยงานสังกัด 4 ทส.โดยมีหลักเกณฑ์ 4 ประการคือ 1.การป้องกันการประพฤติมิชอบโดยส่งเสริมการสร้างค่านิยมปลุกจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 2.การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยให้ความรู้และสร้างทักษะการติดตามตรวจสอบแผนงานโครงการฯ

          รวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 3.การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายหากตรวจสอบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือทุจริตประพฤติ มิชอบจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบพิจารณาทันที และ 4.ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน กำกับ ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ของ ทส.เนื่องจากปรากฏข่าวเชิงลบมาโดยตลอด

          ซึ่งความร่วมมือขององค์กรหลักในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นครั้งนี้ จึงถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ ทส.ในการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ซึ่ง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้มีการสั่งการเรื่องการแต่งตั้งทุกตำแหน่งต้องโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักสนับสนุนคนดี ขณะเดียวกันต้องลงโทษคนทำผิดอย่างเด็ดขาด

 

ที่มา : บ้านเมือง ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย