ดันก.ม.ตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ดันก.ม.ตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

          ขณะเดียวกัน ที่ประชุมสปท. ยังได้พิจารณารายงานของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่องบทบาท หน้าที่และการใช้ประโยชน์กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง และร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.. เพื่อขอความ เห็นชอบจากที่ประชุม สปท.

          พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ชี้แจงว่า การเสนอร่างกฎหมายนี้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรายงานนี้ เพื่อให้เกิดการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภายใน 3 เดือน ให้มีการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  เพื่อรักษา

เสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และปฏิรูปอำนาจหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค สำหรับกรอบเวลาในการปฏิรูป มี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เสนอร่าง พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อ สปท. ระยะที่ 2 สปท. จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาในเดือนมีนาคม 2559 ระยะที่ 3 เป็นการติดตามประสานความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อผลักดันการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมาย ภายในเดือนมิ.ย.2559 สำหรับงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาจากการโอนเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

          ด้านสมาชิก สปท. ตั้งข้อสังเกตกรณีที่กำหนดให้กองทุนมีอำนาจจ่ายเงินจากกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่ออุดหนุนราคาเชื้อเพลิง โดยกำหนดให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็น "ค่าใช้จ่าย" เป็นช่องโหว่เกิดการทุจริตตามนโยบายได้ ขณะเดียวกันมองว่า การออกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จะทำให้เกิดการตั้งองค์กรใหม่โดยไม่จำเป็น

 

          ทั้งนี้ หลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้น ที่ประชุม สปท. มีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนนเสียง 160 ต่อ 4 และงดออกเสียง 8 เสียง

 

ที่มา :   กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย