แต่งตั้ง นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ นั่งประธาน ป.ป.ท.

แต่งตั้ง นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ นั่งประธาน ป.ป.ท.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559


 

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 เห็นชอบการแต่งตั้งประธาน กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวน 5 คน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว ซึ่งได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 แล้ว นั้น บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งมาครบวาระสี่ปีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 แล้ว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จํานวน 5 คน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้

1.นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ (อดีตรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ส.)

2.นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ (อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน)

3.พลตํารวจเอก จรัมพร สุระมณี กรรมการ (อดีตที่ปรึกษาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ)

4. พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ กรรมการ (อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ)

5. นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการ (อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

วิษณุ เครืองาม

                                                                รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

          ราชกิจจานุเบกษา

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย