รัฐบาล จ่อรื้อระบบนร.ทุน ชี้ องค์กรใดรับคนหนีทุนทำงาน ถือว่าไร้จรรยาบรรณ

รัฐบาล จ่อรื้อระบบนร.ทุน ชี้ องค์กรใดรับคนหนีทุนทำงาน ถือว่าไร้จรรยาบรรณ

25 กุมภาพันธ์ 2559


 

มติชนรายงานว่า  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวคิดจะปรับปรุงการให้ทุนการศึกษาทั้งระบบ โดยการขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เป็นแหล่งทุน พิจารณากำหนดสาขาที่จะให้ทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้ผู้รับทุนกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตน เพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่นและวางรากฐานประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้ พร้อมกันนี้ยังจัดระบบทบทวนวิธีการกำหนดสาขาที่จะให้ทุนมีความฉับไว รวมทั้งติดตามประเมินผลให้ผู้ที่

สำเร็จการศึกษากลับมาได้ทำงานตรงตามสาขาที่มีความถนัด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสูงสุด ส่วนประเด็นการหนีทุนการศึกษานั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะประเทศเสียหายทั้งในรูปของตัวเงิน ในรูปของเวลาโดยไม่สามารถตีเป็นตัวเงินได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกมหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานที่เป็นผู้ให้ทุน จะต้องติดตามตรวจสอบทุกรายชื่อที่มีพฤติกรรมเช่นนี้และดำเนินการให้ถูกต้อง หากเรื่องใดติดขัดหรือยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนก็ควรหารือกับกระทรวงต้นสังกัด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติจะปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยมิได้

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวถึงการติดตามตรวจสอบผู้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ สถาบันการศึกษา หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่รับบุคลากรเข้าทำงาน ควรมีการตรวจสอบประวัติอย่างถี่ถ้วน หากเห็นว่ายังติดทุนที่ใด หรือมีพฤติกรรมหลบหนีหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามสัญญา ไม่ควรรับเข้ามาเป็นบุคลากรของตนเอง เพราะถือว่าเป็นผู้ขาดจริยธรรม หากองค์กรยังรับมาทำงานก็อาจถือว่าองค์กรนั้น ขาดจริยธรรม เอาเปรียบสังคมด้วย

การหนีทุนการศึกษา เป็นเพียงปรากฏการณ์ของยอดภูเขาน้ำแข็ง ซึ่งยังมีปัญหาอีกมากมายสะสมอยู่ที่อาจจะยังไม่ได้รับการเอ่ยถึง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการหนีทุนคงไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการให้ทุนการศึกษาทั้งระบบ หรือช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องดำเนินการหลายด้านควบคู่กัน ด้วยการจัดระเบียบการให้ทุนการศึกษาทั้งระบบพล.ต.สรรเสริญ กล่าว

 

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย