ตร.เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

ตร.เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

30 มีนาคม 2559


 

ผบ.ตร.เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องอีก 8 หน่วยงาน เชื่อทุจริตฮั้วประมูลจะลดน้อยลง

วันนี้ (29 มี.ค.)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.), กรมสรรพากร, กรมบัญชีกลาง และฝ่ายความมั่นคง (กองทัพภาคที่ 1) รวมทั้งกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)

 

พล.ต.อ.จักรทิพย์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ การบูรณาการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการทุจริตระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ ความชำนาญในการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของหน่วยในองค์การเครือข่าย

 “เรื่องนี้มีการดำเนินการมาโดยตลอด รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรทั้ง 8 หน่วยงาน เชื่อว่าในอนาคตการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับการฮั้วประมูลจะลดน้อยลงมาก ด้วยยุคนี้ต้องมีการบูรณาการทั้งข้อมูลข่าวสาร เส้นทางการเงิน หลังจากนี้จะต้องเข้มข้นในเรื่องของการทุจริตต่างๆผบ.ตร.ระบุ

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 29 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย