45 ร.ร.จัดซื้อครุภัณฑ์ไม่โปร่งใส สตง. จี้ สพฐ. สอบใช้งบแปรญัตติ 7.2 พันล้าน

1 เมษายน 2559


 

                สตง.สรุปผลสอบการใช้จ่ายงบแปรญัตติ สพฐ. 7.2 พันล. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มติ ครม. เผยสุ่มตรวจจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน 45 แห่ง พบไม่เปิดเผย โปร่งใส่ เกิดความเสียหายต่อเงินแผ่นดิน ยกกรณีห้องเรียนอัจฉริยะ ใช้ข้อมูลคณะทำงานส.ส.กำหนดสเปคเครื่องมือ-ราคากลาง

                สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สตง. ได้สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (งบแปรญัตติ) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การดำเนินการไม่เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมิได้เป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง

 

                ขณะที่การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการนอกเหนือราคามาตรฐานของโรงเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด อาทิ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลาง ส่วนการจัดทำคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางไม่เปิดเผย โปร่งใส่ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม รวมถึงไม่มีการบันทึกหลักฐานในการดำเนินการและการสืบราคาด้วย 

                สตง.ระบุว่า ในปี 2555-2556 มีโรงเรียนที่ดำเนินลักษณะดังกล่าวจำนวน 45 แห่ง จำนวน ครุภัณฑ์ 57 รายการ และจำนวน 45 แห่ง จำนวนครุภัณฑ์ 48 รายการ ตามลำดับ มีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากภายนอก ได้แก่ ผู้แทนร้านค้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) การประชุมเครือข่ายโรงเรียนระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลที่รับมาประกอบด้วยประเภทห้องเรียนหรือครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ รายการและจำนวนครุภัณฑ์ที่มีในแต่ละห้องเรียน

"การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการนอกเหนือราคามาตรฐานของโรงเรียน ไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน และการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม "

                เบื้องต้น สตง.ได้มีข้อเสนอแนะให้เลขาธิการ สพฐ. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานของโรงเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด รวมทั้งโรงเรียนอื่นในสังกัดที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังล่าวด้วยงบแปรญัตติ เช่นเดียวกัน โดยหากพบมีการกระทำผิดให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแทรกแซงในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางที่กำหนด รวมทั้งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้เสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (งบแปรญัตติ) ในส่วนของงบลงทุน โดยจัดทำคำขอตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดให้เฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและเพื่อแก้ไขปัญหาและทดแทนความขาดแคลน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนเงิน 4,459.42 ล้านบาท และ 2,796.30 ล้านบาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,255.72 ล้านบาท

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ สตง. ได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องเรียน ( E-Classroom) และห้องสมุดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ( E – Library) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้งบประมาณ 342,500,000 บาท จากงบแปรญัตติ ปี 2555 (ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี) จัดสรรให้กับโรงเรียนจำนวน 100 แห่ง พบความผิดปกติ ไม่โปร่งใส ตั้งแต่ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจนถึงการดำเนินโครงการ

                จากการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นจากความต้องการ ความจำเป็น ความขาดแคลน ของโรงเรียนอย่างแท้จริงแต่ได้มีการระบุชื่อโรงเรียนไว้ก่อนแล้ว โดยมีบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ประสานงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ให้โรงเรียนเลือกว่าจะรับโครงการนี้หรือไม่เท่านั้น ซึ่งโรงเรียนเลือกรับโครงการทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้ในระบบงานซอฟต์แวร์ เนื่องจากต้องการพัฒนาโรงเรียน

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 31 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย