ปค.ชงทั่วประเทศเร่งจ่ายงบตำบล 5 ล.-ลั่นตัววัดผลสัมฤทธิ์นโยบาย รบ.

5 เมษายน 2559


 

                อธิบดีกรมการปกครอง มท. ทำหนังสือเวียนทั่วประเทศ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบตำบล 5 ล้าน พบ มีโครงการขอยกเลิก 62 ล้าน มีปัญหาเรื่องการขอใช้ที่ดิน 177 ล้าน เบิกจ่ายล่าสุดแค่ 1 หมื่นล้านบาทเศษ จี้ดำเนินการโดยเร็ว ลั่นขอให้ตระหนักว่าเป็นความรับผิดชอบสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย รบ.

 

                ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงที่ทำการปกครองจังหวัด (ปจ.) ทุกจังหวัด ลงนามโดย ร.ต.ต.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เรื่อง กำหนดให้ดำเนินการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)

                กรมการปกครอง ระบุถึงข้อมูลล่าสุดโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท เมื่อเดือน มี.ค. 2559 มียอดเบิกจ่าย จำนวน 10,476 ล้านบาทเศษ มียอดการจองเงินในระบบคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (PO) จำนวน 15,116 ล้านบาทเศษ ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ส่วน

                ส่วนแรก โครงการที่ยังหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้หรือยังไม่ลงระบบได้ครบทำให้ไม่สามารถจองเงินในระบบได้ประมาณ 10,662 ล้านบาท ส่วนที่สอง โครงการที่ขอยกเลิกประมาณ 62 ล้านบาท และส่วนสุดท้ายโครงการที่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินจากกระทรวงอื่น ๆ จำนวนประมาณ 177 ล้านบาท

                ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารโครงการ และสามารถก่อหนี้ผูกพัน (PO,GFMIS) ได้ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 2559 และป้องกันมิให้เงินตกไป จึงมอบหมายให้ ปจ. ดำเนินการกำกับตรวจสอบการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ดังนี้

                1.กรณีที่ให้เจ้าหน้าที่หลายคน หลายฝ่ายช่วยทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และ PO ให้มีการควบคุมและตรวจสอบไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน

                2.หลังจากทำ e-GP แล้ว มีการยกเลิกโครงการหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบให้มีการยกเลิกในระบบด้วย และบางอำเภอที่ยังไม่ได้แนบไฟล์ลงประกาศตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เร่งดำเนินการ

                3.มอบหมายนายอำเภอวางระบบเอกสารและระบบการตรวจรับงานจ้างว่า แต่ละสัญญาครบกำหนดเมื่อใด และกำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงานออกรายงานผลการตรวจรับงานจ้างโดยเร็ว พร้อมทั้งเตรียมเอกสารรับรองเป็นการล่วงหน้าเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างตามระเบียบแล้ว

                4.ให้ตรวจสอบซ้ำ กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งจังหวัด และสำนักงานปกครองยังมีคงค้างที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอีกหรือไม่ และขอให้จังหวัดได้ประสานและติดตามโดยด่วน

                5.ให้กำชับ เร่งรัดอำเภอบันทึกข้อมูลโครงการทั้งหมด ลงในระบบให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 2559

                อนึ่ง ขอให้ ปจ. ได้รับผิดชอบงานที่มอบหมายด้วยตนเอง และขอให้ตระหนักว่า เป็นความรับผิดชอบสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล (ดูเอกสารประกอบ)

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการงบตำบลละ 5 ล้านบาทนั้น อยู่ระหว่างที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง เนื่องจากพบว่ามีอย่างน้อย 6 โครงการใน 3 จังหวัด ที่อาจเข้าข่ายมีพฤติการณ์ส่อทุจริตได้ ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกแล้ว

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดและเอกสารกรมการปกครองได้ที่เว็ปไซต์สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org

 

ที่มา สำนักข่าวอิศรา วันที่ 4 เมษายน 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย